หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source Software
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

   การใช้งาน PDFSam

          - PDFSam คืออะไร
          - ทำไมต้องใช้ PDFSam
          - การติดตั้งและการเรียกใช้โปรแกรม
               - การแยกและรวม PDF การแยกหน้า
               - การส่งออกแฟ้มที่เลือก
          - การใช้งาน Split (แบ่งหน้าเอกสาร)
          - การทำงานกับ Rotate
          - การใช้งาน Alternate Mix
          - การใช้งาน Environment
          - การตั้งค่าให้กับโปรแกรม

   การใช้งาน PDFCreator

          - การติดตั้ง PDFCreator
               - เริ่มต้นใช้งาน PDFCreator
               - การสร้าง PDF file จากโปรแกรมต่างๆ
               - การสร้าง PDF file ที่มี Bookmark และ Link
               - การสร้าง PDF file โดยกำหนดขนาดกระดาษเอง
               - การกำหนดชื่อแฟ้ม หรือโฟลเดอร์ปลายทางในการจัดเก็บ PDF file
               - การสั่งหยุดสร้าง PDF file
               - การผลิต PDF file ที่มีการบีบอัดข้อมูล

   การใช้งาน Foxit Reader

          - การดูข้อมูลในแฟ้ม PDF
          - การทำงานกับ PDF
          - การใส่หมายเหตุ
          - การทำงานกับแบบฟอร์ม
          - การนำเข้าและส่งออกข้อมูล
          - การแก้ไขแฟ้ม PDF
               - การสร้าง Bookmarks
               - การเพิ่ม Links
               - การแนบแฟ้มอื่นๆ
               - การเพิ่มรูปภาพ
               - การแทรกแฟ้มมัลติมีเดีย

   Workshop การปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาในแฟ้ม PDF

          - ถอด Secure ออกจากแฟ้ม PDF เพื่อให้สามารถตัดต่อและแก้ไขแฟ้ม PDF ได้
          - ลบเนื้อหาเก่าและแทนที่ด้วยเนื้อหาใหม่
          - ใส่รูปภาพลงในแฟ้ม PDF
          - ลบหัวกระดาษ ท้ายกระดาษออกจากแฟ้ม PDF
          - ใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษพร้อมรันเลขหน้าใหม่ในแฟ้ม PDF
          - ใส่ลายน้ำรูปภาพหรือข้อความลงในแฟ้ม PDF
          - จัดทำสารบัญแฟ้ม PDF เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท   เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 1 วัน วันที่ 26 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

           ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 40 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows

การประเมิน

          - การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          - ต้องเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 196_PDF ด้วย Open Source Software.pdf