หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร  

 การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

     - การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.
     - การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
          - สร้างประวัติผู้ใช้งาน
          - กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน

     - การจัดการข้อมูลหนังสือเวียน
          - สร้างหนังสือเวียน
          - กำหนดเงื่อนไขการเวียนหนังสือ
          - ตรวจสอบหนังสือเวียน

 การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

     - แนวทางปฏิบัติของการลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ
     - การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
           - การเข้าใช้ระบบใบลาและการเปลี่ยนรหัสผ่าน
           - การกรอกใบลาและใบยกเว้นการลงชื่อ
           - การเช็คการลงเวลาและสถานภาพใบลา
     - การบริหารจัดการข้อมูล
          - การดูแล จัดการข้อมูลการลงเวลา
          - การกำหนดสายงานอนุมัติ/อนุญาตใบลา
          - การกำหนดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
          - การพิมพ์รายงาน

 การใช้งานข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

     - การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
          - สร้าง/แก้ไขประวัติผู้ใช้งาน
          - กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน

วิธีการดำเนินการ

           - การบรรยายและการปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม

          - วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

          - ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          - บุคลากร สป.วท. และ สร.วท. ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน

วิทยากร

          - เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 197_2. หลักการ หนังสือเวียน.pdf