หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Base
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

     ระบบฐานข้อมูล (Database System)

     องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล

     Database Management System (DBMS)

     ประโยชน์ของฐานข้อมูล

     ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

     เรื่องเกี่ยวกับคีย์

     แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model)     

     การออกแบบฐานข้อมูลด้วยอี-อาร์โมเดล

     การแปลงฐานข้อมูลที่ออกแบบด้วยอี-อาร์โมเดลเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

     รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normal Form)      

     ความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ในแต่ละรีเลชัน

     พจนานุกรมข้อมูล

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Base  

     การสร้างฐานข้อมูลใหม่

     การสร้างตารางในฐานข้อมูล
        - สร้างตารางโดยใช้ตัวช่วยสร้างตาราง
        - สร้างตารางในมุมมองออกแบบ
        - สร้างตารางสำหรับรายการข้อมูล

     การกำหนดความสัมพันธ์

     การสร้างแบบฟอร์ม

        - การใช้ตัวช่วยสร้างแบบฟอร์ม
        - การแก้ไขปรับแต่งแบบฟอร์ม
        - การสร้างฟอร์มหลักและฟอร์มย่อยในมุมมองออกแบบ

     การเข้าถึง Data Source อื่นๆ

        - การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นตารางสเปรตชีท
        - การลงทะเบียนฐานข้อมูล ODB

     การใช้งานแหล่งข้อมูล (Data Source) ใน LibreOffice

        - การดู Data Source
        - การแก้ไข Data Source
        - การใช้งาน Base ร่วมกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ
        - การใช้แหล่งข้อมูลใน Writer และ Calc

     การป้อนข้อมูลลงฟอร์ม

     การสร้างแบบสอบถาม

        - สร้างแบบสอบถามโดยใช้ตัวช่วยสร้างแบบสอบถาม
        - การสร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ

     การสร้างรายงาน

        - การสร้างรายงานแบบ Static
        - การสร้างรายงานแบบ Dynamic
        - การแก้ไขรายงาน

วิธีการฝึกอบรม

     ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท   เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

     จำนวน 3 วัน วันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

     ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

     ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 40 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows และ การออกแบบฐานข้อมูล

การประเมิน

      การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     ต้องเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 198_1.base.pdf