หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร Technique Tips & Tricks in Microsoft Word
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

     ความสามารถอันหลากหลายของ Word

     เทคนิคการทำงานกับหน้ากระดาษ (Page Layout)

     เทคนิคการพิมพ์งานให้ถูกต้อง

     เทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับงานพิมพ์อัตโนมัติ

        - Auto Text

        - Auto Correct

        - Auto Completion

     เทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับทำหนังสือหรือเอกสารหลายๆ หน้า

        - สารบัญอัตโนมัติ (TOC)

        - ดัชนีคำ (Index)

        - เชิงอรรถ (Footnote)

        - อ้างอิงเชื่อมโยง (Cross-Reference)

     เทคนิคการตกแต่ง แก้ไขเอกสารอัตโนมัติ

        - Style

               ย่อหน้าเอกสาร

               ตัวอักษร

               ตารางข้อมูล

               Number List

               Bullets List

               Paragraph styles

               Character styles

               Table styles

               List styles

        - สร้างและแก้ไข Style ที่ใช้บ่อย

               Normal

               Title

               Subtitle

               Heading

               List Paragraph

        - ล้าง Style และรูปแบบที่ติดมากับข้อความในย่อหน้า

     สร้างต้นแบบเอกสาร (Document Template)

     การติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร (Track Change)

     Comment

     Protect Document

     สร้าง e-Form ด้วย Word กันดีกว่า

        - แนะนำเครื่องมือฟอร์ม

        - การสร้างฟอร์ม

        - การใช้งานฟอร์ม

        - การประยุกต์ใช้งานฟอร์ม

        - Tips & Tricks อื่นๆ อีกเพียบ

     เทคนิคการทำงานร่วมกันระหว่าง Word, Excel

        - การนำตารางจาก Excel มาวางในเอกสาร Word

        - การนำกราฟจาก Excel มาวางในเอกสาร Word แบบไม่ต้องจัดรูปแบบกันใหม่ทั้งหมด

        - เทคนิคอื่นๆ ที่จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานอีกมากมาย

วิธีการฝึกอบรม

     ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

     จำนวน 2 วัน วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 สถานที่ฝึกอบรม

     ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 40 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Word เบื้องต้น

การประเมิน

     การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     ต้องเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

     วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

 

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 199_tip word.pdf