หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2554
ชื่อหลักสูตร Microsoft Powerpoint 2007
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล
โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นหนึ่งในโปรแกรมสานักงานที่ใช้สาหรับการทางานนาเสนอข้อมูลขององค์กร การบริการต่างๆ หรือแม้แต่การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่ได้นิยมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่งในการทาพรีเซ็นเทชั่น โดยสามารถสร้างงานนาเสนอได้ทั้งรูปแบบที่เป็นข้อความ ภาพและเสียงได้ เนื่องจากใช้งานง่ายและไม่จาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถทาพรีเซ็นเทชั่นในระดับมืออาชีพได้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศท.สป.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ IT ได้พิจารณาเห็นว่าความรู้ในการใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2007 จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ในการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานนาเสนอผลงานด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2. สามารถทาการนาเสนอผลงานด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เนื้อหาหลักสูตร

 • การเข้าสู่นาเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
 • การเปิด-ปิด โปรแกรม
 • การจัดเก็บงานนาเสนอ
 • การสร้างงานนาเสนอ
 • มุมมองของการนาเสนอ
 • การจัดการกับข้อมูลในสไลด์
 • การตกแต่งข้อความในสไลด์
 • การจัดการกับสัญลักษณ์หัวข้อ
 • การคัดลอกรูปแบบของข้อความ

4. วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย และ Workshop

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 -16.00 น.จานวน 1 วัน

6. สถานที่ฝึกอบรม ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นบุคลากรในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งาน Windows และโปรแกรมการสร้างเอกสาร

8. การประเมิน ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

9. วิทยากร วิทยากรของ สป. : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

*********************************************

กาหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007”

วัน ที่ 27 มกราคม 2554 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...................................................

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. แนะนาโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007

 • เริ่มต้นการใช้งาน
 • เมนูการใช้งานของโปรแกรม

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. การสร้างงานนาเสนอ

 • การสร้างและลบสไลด์
 • การพิมพ์ข้อความและตกแต่ง
 • การแทรกรูปภาพ
 • การสร้างแผนผัง และ กราฟ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การสร้างงานนาเสนอ

 • การสร้างEffect ของ วัตถุ และ สไลด์
 • การแทรกเสียงและวิดีโอ
 • การตั้งค่าก่อน Print
 • ขั้นตอนการ Save

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น. Workshop ฝึกทาสไลด์นาเสนองาน
........................................................................................................

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 2_02-หลักการและเหตุผล Power Point 2007.pdf