หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ Inkscape
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

     รู้จักกับ Infographic

        - คำถามก่อนจัดทำ Infographic เช่น ต้องการนำเสนออะไร และทำไม กลุ่มเป้าหมาย
        - เตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริง และสถิติที่ถูกต้อง สามารถใช้ในการอ้างอิงได้
        - วางรูปแบบโครงร่างของสี
        - ออกแบบงานโดยยึดความง่าย สบายตา และสามารถสื่อถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

     หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics)

        - ด้านข้อมูล
           การเลือกหัวข้อ
           สืบค้นข้อมูลวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือก
           วิเคราะห์ข้อมูล
           เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูล (กราฟ ไดอะแกรม แผนผัง สัญลักษณ์ ภาพประกอบ ตัวหนังสือ ข้อความ)
        -  ด้านการออกแบบ
        -  การเลือกใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือ

     เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบ Infographics ได้แก่

        -  ผังกราฟิกแบบผังโยงใย (Webbing) ผังกราฟิกแบบผังจัดกลุ่มข้อมูล (Cluster Diagram)
        -  ผังกราฟิกแบบผังแสดงความสัมพันธ์เหมือนต่าง (Venn Diagram)
        -  ผังกราฟิกแบบผังอภิปัญญา (KWLH)
        -  ผังกราฟิกแบบผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
        -  ผังกราฟิกแบบผังแก้ปัญหา (Problem / Solution)
        -  ผังกราฟิกแบบผังแมงมุม (Spider Map)
        -  ผังกราฟิกแบบผังความคิดรวบยอด (Concept Map)

     เครื่องมือสำหรับสร้าง Infographics

        -  การเลือกโทนสีเพื่อให้ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กำหนดสีหลัก สีรอง
        -  การจัดลำดับความน่าสนใจของข้อมูล
        -  การออกแบบวางระบบการรับข้อมูล เช่น บนลงล่าง ซ้ายไปขวา ตรงกลางก่อน

     การออกแบบภาพประกอบให้ออกมาแนวเดียวกัน และเข้าใจง่าย น่าสนใจ

     ตรวจสอบความถูกต้องและภาพรวมความสวยงาม

     การสร้างอินโฟกราฟิกให้ดึงดูดความสนใจ (Designing an Amazing Infographics)

        -  การรวบรวมข้อมูล
        -  การอ่านข้อมูลทั้งหมด
        -  การค้นหาวิธีการเล่าเรื่อง
        -  การระบุปัญหาและความต้องการ
        -  การจัดลาดับออกแบบโครงสร้างข้อมูล
        -  การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิก
        -  การกำหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ
        -  การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้
        -  การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต

     การสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพ (Designing Effective Infographics)

        -  เน้นที่หัวข้อหลักหัวข้อเดียว ,ออกแบบให้เข้าใจง่าย
        -  ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ,แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง
        -  ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง
        -  การออกแบบที่ดีทาให้มีประสิทธิภาพ
        -  ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ
        -  ใช้คาพูดที่กระชับ
        -  ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล

     สิ่งที่ไม่ควรทำในการออกแบบอินโฟกราฟิก

     การสรุปใจความไว้ใน Infographic

     การแทรกลิงค์ข้อมูลแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

     การสร้าง Infographics จากแหล่งที่ให้บริการฟรีและดีที่มีอยู่บนโลกออนไลน์

     การสร้างInfographic โดยโปรแกรม Gimp, inkscape และ PowerPointและแนะนำการใช้โปนแกรมPhotoshop, illustrator ด้วย

     การนำเสนอ Infographics ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์

วิธีการฝึกอบรม

     ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท ไอทีซี อีโวลูชั่น จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

     จำนวน 3 วัน วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

     ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

     ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 40 คน และมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การประเมิน

     การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     ต้องเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

     วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 200_info.pdf