หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูง
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

ทบทวนวิธีการสร้างงาน Presentation และการจัดการกับหน้า Slide

    - ตกแต่ง Slide ด้วยการวาดภาพกราฟิก

    - วาดภาพกราฟิกสำเร็จรูปด้วยคำสั่ง AutoShape

    - ตกแต่งสไลด์ด้วยข้อความกราฟิก Word Art

    - เพิ่มไฟล์มัลติมีเดีย Multimedia

    - คัดลอกข้อมูล Data จากแหล่งอื่น เช่น Excel นำมาสร้างกราฟ

    - คัดลอก Chart แบบเชื่อมโยง จากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น Excel หรือ Word แล้ว Paste Special หรือ Paste Hyperlink

    - แทรกไฟล์เสียง Sound และไฟล์ภาพเคลื่อนไหว Movie , GIF Animation , Flash Movie

    - สร้างอัลบั้มรูปภาพ Photo Album เพื่อนำเสนอ

    - สร้างชุดงานนำเสนอเฉพาะกลุ่ม Custom Slide Show

    - สร้างปุ่ม เพื่อใช้คลิกเลื่อนเปลี่ยนหน้า Action Button และสร้างปุ่ม Hyperlink ลิงค์เปิดไฟล์ หรือ Web Site

    - อควรระวังในเรื่องการใช้ Font

    - บันทึกงานนำเสนอให้เป็นไฟล์ ใน Format ต่างๆ PDF , jpg , html ฯลฯ

เทคนิคการใช้งาน Custom Animation

    - Add Animation

    - Entrance

    - Emphasis

    - Exit

    - Motion Path

    - Change Animation

    - Delete Animation

ประเภทของ Animation และ Effect ที่น่าสนใจ

    - Entrance (Basic, Subtle, Moderate, Exciting)

    - Emphasis (Basic, Subtle, Moderate, Exciting)

    - Exit (Basic, Subtle, Moderate, Exciting)

    - Motion Path (Basic, Lines & Curves, Special)

ความสัมพันธ์กันระหว่าง Transition และ Custom Animation

ลำดับการนำเสนอ On Click, With Previous, After Previous

การปรับแต่ง Effects ขั้นสูงเพื่อความโดดเด่นในการนำเสนอ

Effects

  • Setting > Direction
  • Enhancements
  • Sound
  • After animation
  • Animate

Timing Effect

  • Start
  • Delay
  • Duration
  • Repeat
  • Triggers

Object Animation

การประยุกต์ใช้ Custom Animation เพื่อการนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ

การใช้ Effect After animation Dim

ซ้อมการบรรยาย กำหนดเวลา และตั้งเวลา ในการนำเสนอ

Workshop การประยุกต์ใช้ Custom Animation เพื่อการนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้แก่ Text Animation, Picture Animation, Chart Animation, SmartArt Animation, Drawing Object Animation, Table Animation, Sound Effect

 

วิธีการฝึกอบรม

      ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท   เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 2 วัน วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม  

         ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม 

         ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 40 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows, Microsoft PowerPoint เบื้องต้น.

การประเมิน 

       การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

       ต้องเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร 

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 201_01custom animation.pdf