หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

ความหมาย และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Data mining

ทำความรู้จักกับ weka สำหรับผู้ใช้งาน

การใช้งานฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน weka

    - Arff Viewer

    - Scatter plot

    - ARFF Format

ทำความรู้จักกับ classifications techniques

    - Decision Tree classify

    - Select root level for structure tree

    - Information gain

    - Final decision tree

    - Confuse Matrix

    - K-nearest neighbor classify

    - Distance function

    - Neural network classify

    -  Multilayer Perceptron

    - Support vector machine classify

การทำ clustering

    -  K-mean clustering

Basic of Association rule

    - Support Confidence

วิธีการฝึกอบรม

      ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท   เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 3 วัน วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

 

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 40 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows

การประเมิน

    - การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    - ต้องเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 202_02 weka.pdf