หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบโดเมน

    - การตั้งรหัสผ่านอย่างปลอดภัย

    - การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง

การเข้าใช้งานระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน

    - การเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร

    - การเรียกใช้งานข้อมูลบนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง

    - DEMO สาธิตวิธีการเข้าใช้งาน

การใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

    - แนะนำอุปกรณ์สำหรับการใช้งานระบบประชุมทางไกล

    - การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าบนอุปกรณ์ Smart Device

    - การเข้าใช้งาน และใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับห้องประชุม

แนะนำการใช้งานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

    - บรรยายความเป็นมา

    - แนะนำเมนู และฟังก์ชั่นการใช้งานโทรศัพท์ ชนิด IP Phone

    - สาธิตการใช้งานระบบบนอุปกรณ์ Smart Phone

วิธีการฝึกอบรม

          การบรรยายและการปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          รุ่นที่ 1 วันที่  17 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.

          รุ่นที่ 2 วันที่  17 ธันวาคม 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวน 80 คน (บุคลากร สป.วท. และ สร.วท. 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน)

วิทยากร

          วิทยากร : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.วท.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 203_03 IP PBX.pdf