หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

การสร้างแบบฟอร์มและแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

    - เริ่มต้นการสร้างแบบฟอร์มใหม่ (Create new Form)

    - องค์ประกอบของแบบฟอร์ม และการตั้งค่าเริ่มต้น (Setting and More action)

    - การเลือกแม่แบบ (Theme)

    - ประเภทของรูปแบบคำถาม (Question Type) และการเพิ่มคำถาม (Add item)

    - การแก้ไขแบบฟอร์ม และหัวข้อคำถาม (Edit)

    - การแบ่งส่วน (Section header) และการแยกหน้า (Page break)

    - การแบ่งปัน (Share) แบบฟอร์มเพื่อการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์

    - การแจกจ่ายเผยแพร่ และการนำแบบฟอร์มไปใช้งานจริง

    - การเผยแพร่แบบเจาะจงตัวบุคคลผ่านทางอีเมล์

    - การเผยแพร่แบบการนำ URL หรือ Link ของแบบฟอร์มไปโพสยังหน้าเว็บบอร์ด หรือ Social network ต่างๆ

    - การเผยแพร่แบบการนำ Code HTML ไปฝัง (Embed) ในหน้าเว็บเพจ

    - การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายด้วย Google sites เพื่อใช้เผยแพร่แบบฟอร์ม

    - การประมวลผลข้อมูล (Summary)

    - การดูข้อมูลแบบตารางข้อมูล (Spreadsheet)

    - การดูข้อมูลแบบสรุป (Summary)

    - การสรุปข้อมูลด้วย Google Spreadsheet

    - การแทรก Gadget เพื่อเพิ่มลูกเล่นและความสวยงามให้กับการสรุปข้อมูล

    - การ Export ข้อมูลไปเป็นไฟล์ เพื่อนำไปประมวลผลด้วยโปรแกรมอื่น เช่น Excel, SPSS เป็นต้น

การส่งออกแบบฟอร์มออนไลน์

  • รูปแบบลิงค์
  • รูปแบบ QR Code
  • วิธีการตอบแบบสอบถาม Google Form โดยผ่านการใช้ QR code
  • วิธีการตอบแบบสอบถาม Google Form โดยผ่านการใช้ QR code ผ่าน Smart Phone
  • เทคนิคการย่อ URL และสร้าง QR Code สำหรับ Google Form

   การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form พร้อมการตรวจคำตอบ

   การเก็บข้อมูลจากแบบฟอร์มออนไลน์

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 204_04google form.pdf