หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)
รายละเอียดหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

     ข้อมูลจัดเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน แต่ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ทั้งในเรื่องความซ้ำซ้อนของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และยังไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) จึงได้จัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ขึ้น เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย

     ดังนั้น สป.วท. จึงได้กำหนดจัดการอบรม “กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของ วท.  ได้รับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของกรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนได้

วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ

   2.2 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
 การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ

   2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถกำหนดแนวทางในการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภายใน
 หน่วยงานได้

วิธีการอบรม

          การบรรยาย และตอบข้อซักถาม

ระยะเวลาในการอบรม

          วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.

สถานที่ในการอบรม

          ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้ที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ กำหนดแนวทาง   การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กรหรือบุคลากรที่สนใจ ของ วท. จำนวน 80 คน

วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 207_Data Governance Framework.PDF