หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร Microsoft Excel
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 • แนะนำการใช้งาน Excel เบื้องต้น
 • การทำงานกับ Work Sheet
 • การเลือกช่วงข้อมูล
 • การจัดการแถวและคอลัมน์
 • การป้อน/การปรับแต่งข้อมูล
 • การเรียงลำดับข้อมูล
 • การกรองข้อมูล
 • การแทรกรูปภาพและรูปทรง
 • การจัดทำ/แก้ไขตาราง
 • ฟังก์ชันการคำนวณเบื้องต้น
 • การสร้างและการนำเสนอข้อมูลโดยกราฟ
 • การพิมพ์เอกสาร

วิธีการฝึกอบรม

          การบรรยายและการปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 0.5 วัน

สถานที่ฝึกอบรม

          ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นบุคลากรใน สป.วท.
 2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งาน Windows และ โปรแกรมการสร้างเอกสาร

 การประเมิน

          ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

          วิทยากรของ สป. : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 208_Excel2013.pdf