หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 • การเข้าสู่นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
 • การเปิด-ปิด โปรแกรม
 • การจัดเก็บงานนำเสนอ
 • การสร้างงานนำเสนอ
 • มุมมองของการนำเสนอ
 • การจัดการกับข้อมูลในสไลด์
 • การตกแต่งข้อความในสไลด์
 • การจัดการกับสัญลักษณ์หัวข้อ
 • การคัดลอกรูปแบบของข้อความ
 • การสร้างตาราง และกราฟ
 • การใส่ Transitions ให้กับสไลด์
 • การสร้าง Hyperlink

วิธีการฝึกอบรม 

          การบรรยายและการปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 13.00 - 16.00 น. จำนวน 0.5 วัน

 สถานที่ฝึกอบรม

 

          ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นบุคลากรใน สป.วท.
 2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งาน Windows และโปรแกรมการสร้างเอกสาร

การประเมิน

          ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

 วิทยากร

          วิทยากรของ สป. : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 210_Power Point.pdf