หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร Advanced Microsoft Excel
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 • พื้นฐานการสร้างสูตรคำนวณ
 • การอ้างอิงสำหรับการคำนวณ เช่น Relative reference (การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์), Absolute reference (การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์) เป็นต้น
 • การสร้างสูตรเพื่อให้แสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกันในเซลล์ล์เดียว
 • ฟังก์ชันที่ควรรู้สำหรับงานหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเทคนิคการเขียนสูตรที่มีฟังก์ชันหลาย ๆ ฟังก์ชัน และฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชัน
 • การสร้างสูตรคำนวณที่เข้าใจง่ายด้วย Name
 • การคำนวณ คำนวณข้ามชีต และการใช้ฟังก์ชันขั้นสูงใน Microsoft Excel และสูตรการคำนวณที่ซับซ้อน
 • การใช้งานฟังก์ชัน IF กับข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตัวเลข ข้อความ เวลา เป็นต้น
 • การใช้ฟังก์ชันนับจำนวน และนับจำนวนตามเงื่อนไข
 • การใช้ฟังก์ชันหาผลรวม และหาผลรวมแบบมีเงื่อนไข
 • การใช้ฟังก์ชันสำหรับจัดการกับข้อความ
 • การใช้ฟังก์ชันสำหรับจัดการข้อมูลวันที่และเวลา
 • การใช้ฟังก์ชันเพื่อค้นหาข้อมูลแบบข้ามชีต ข้ามไฟล์ รวมทั้งเทคนิคการระบุถึงตารางที่จะค้นหาเพื่อให้สร้างสูตรได้อย่างรวดเร็ว
 • การใช้ฟังก์ชันเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่มีข้อผิดพลาดต่าง ๆ
 • ติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตร และการป้องกัน
 • การป้องกันและซ่อนสูตรในเซลล์ เรียนรู้วิธีการป้องกันข้อมูลภายในเซลล์ล์ด้วยคำสั่ง Protect Sheet และป้องกันโครงสร้างไฟล์ด้วยคำสั่ง Protect Workbook
 • สูตรหลีกเลี่ยงค่าผิดพลาด
 • การสร้างรายงานสรุปผลอย่างมืออาชีพด้วย PivotTable ใน Excel

วิธีการฝึกอบรม 

          การบรรยายและการปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 - 16.00 น. จำนวน 3 วัน

 สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 40 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows, ควรมีทักษะการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน Excel เป็นอย่างดี รวมถึงควรมีทักษะในการใช้งานสูตรคำนวณพื้นฐานและสามารถใช้งานฟังก์ชันได้เป็นอย่างดี เช่น Sum, Max, Min, Average, Count เป็นต้น เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรนี้ได้อย่างราบรื่นและเกิดความคล่องตัวมากที่สุด

การประเมิน

          ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

 วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 211_12 หลักการ Adv excel.pdf