หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

  • แนะนำเทคโนโลยีเละการมาตรฐานข้อมูลสำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์
  • การใช้งานเครื่องมือสำหรับเตรียมข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์
  • การใช้งานระบบนำเข้าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

วิธีการฝึกอบรม 

          การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

           ข้าราชการ/พนักงานราชการ ของ สป.วท. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ สป.วท. รวม ๓๐ คน

 วิทยากร

          วิทยากรของ สป. : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 213_1S2 Final กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ IT (2).pdf