หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 •   รู้จักกับ Infographic   3.1.1 หลักการออกแบบ Infographic 3.1.2 การสร้าง Infographic ให้ดึงดูดความสนใจ  3.1.3 สิ่งที่ไม่ควรท าในการออกแบบ Infographic 3.1.4 การสรุปใจความไว้ใน Infographic 3.1.5 การแทรกลิงค์ข้อมูลแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.1.6 การสร้าง Infographic จากแหล่งที่ให้บริการฟรีและดีที่มีอยู่บนโลกออนไลน์ 3.1.7 การสร้าง Infographic ด้วย Computer Software 3.1.8 การน าเสนอ Infographic ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ 3.2   Creating Animations & Motion Infographic techniques 3.2.1 ความรู้เกี่ยวกับงาน Moving Image ทั้งความหมาย ขอบข่าย พัฒนาการ รูปแบบ และ ประโยชน์ของงาน 3.2.2 Motion Infographic and the creative process ▪ เทคนิคการสร้าง Direction Concept ▪ เทคนิคการท า Mood board ▪ เทคนิคการเขียน Script ▪ เทคนิคการสร้าง Storyboard  
  หลักสูตร “การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint”                                               2/3 
  ▪ เทคนิคการท า Animate  ▪ เทคนิคการ Mix sound 3.2.3 การวิเคราะห์และเตรียม Source ที่ใช้ในการท า Project 
  3.3   เทคนิคพื้นฐานการท างานของ Motion Infographic Software 3.3.1 แนะน าโปรแกรม Motion Infographic Software ความสามารถของโปรแกรมที่สามารถ น าไปใช้งานได้ในรูปแบบต่าง ๆ  3.3.2 เทคนิคการตั้งค่าโปรแกรมเบื้องต้นก่อนการท างาน 3.3.3 เครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ▪ ศึกษาเครื่องมือในการปรับแต่งรูปทรง (Transform) ▪ เครื่องมือในการสร้างกราฟ และ การท างานกับ Symbols ▪ การจัดการไล่สีในวิธีต่าง ๆ  ▪ การวาดวัตถุด้วยการ Merge Shape ▪ การปรับแต่งวัตถุให้มีความโปร่งใสด้วย Transparency ▪ การท า Duplicate เพื่อความรวดเร็วและแม่นย าในการออกแบบ 3.3.4 การ Import Footage เข้ามาใช้เพื่อจัดองค์ประกอบของภาพ 3.3.5 การท างาน Layers (Position, Scale, Rotation, Opacity) เพื่อการจัดองค์ประกอบ ภาพเคลื่อนไหว 3.3.6 การท างานของ Timeline 3.4 เทคนิคการการจัดองค์ประกอบภาพ 3.4.1 การจัดการกับ Object  (ชนิดของ Solid, Trimming, Duplicating, Splitting) 3.4.2 Import Footage แบบต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง, AVI, Quick Time Movie เพื่อมาจัดองค์ประกอบ และ Time Line เพื่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหว 3.4.3 Color adjustment Techniques 3.5 การสร้าง Title งาน 3.5.1 Typeface Design  ▪ Body & Proportion  ▪ รูปแบบตัวอักษร และการเลือกฟอนต์ไปใช้  ▪ ศึกษาวิธีใช้งานตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการออกแบบ ▪ เรียนรู้การแก้ใช้ปัญหาเมื่อรูปภาพซ้อนบังตัวอักษรด้วยค าสั่ง Text Warp ▪ การวางต าแหน่ง 3.6 เทคนิคการผลิต Motion Infographic ด้วย Animation 3.6.1 เทคนิคการท างานกับ Motion การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation และการใส่เสียง Sound ▪ ตัดต่อใส่เสียงว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างภาพและเสียง ▪ การปรับแต่งงานให้มีความสมบูรณ์ ▪ การใส่เสียง  3.6.2 เทคนิคการการใช้งานค าสั่ง Effect สร้างงาน Motion Infographic และใส่เสียงประกอบ ▪ การใส่ Effect ในงาน Motion Infographic 3.6.3 เทคนิคการส่งออกผลงาน Motion Infographic 3.6.4 Export Output 
  รู้จักกับ Infographic 
 • Creating Animations & Motion Infographic techniques 
 • เทคนิคพื้นฐานการท างานของ Motion Infographic Software 
 • เทคนิคการการจัดองค์ประกอบภาพ 
 • การสร้าง Title 
 • เทคนิคการผลิต Motion Infographic ด้วย Animation 

วิธีการฝึกอบรม 

          การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 3 - 5 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

           ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 40 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมควรสามารถใช้เม้าส์วาดภาพในคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว และ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

 

 วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 215_หลักการ motion info.pdf