หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

  • รู้จักกับ Infographic 
  • Creating Animations & Motion Infographic techniques 
  • เทคนิคพื้นฐานการท างานของ Motion Infographic Software 
  • เทคนิคการการจัดองค์ประกอบภาพ 
  • การสร้าง Title 
  • เทคนิคการผลิต Motion Infographic ด้วย Animation 

วิธีการฝึกอบรม 

          การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 3 - 5 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

           ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 40 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมควรสามารถใช้เม้าส์วาดภาพในคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว และ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

 วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

  

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 216_หลักการ motion info.pdf