หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร Introduction to Docker
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction to container

 • Introduction to container
 • Introduction to Docker
 • Install Docker 6
 • Docker hub
2. Using Docker
 • Manage containers
 • Network between containers
 • Link containers
 • Dynamic and legacy linking
 • Images
 • Volumns
 • Docker registries
3. Building Docker Images
 • How to config DockerFile
 • DockerFile syntax
 • Multi-Project Docker files
4. Under the hood
 • Docker the program
 • Networking and Namespaces
 • Process and cgroups
 •  Storage
5. Orchestration
 • Registries in detail
 • Intro to orchestration
 • Overview of Docker compose
 • Overview of Docker swarm
 • Overview of Kubernetes
6. CI and deployment with Docker
 • The CI and testing use-cases for dev
 • Continuous Integration with Travis
 • Deployment with Docker

วิธีการฝึกอบรม 

          การบรรยายและการปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 - 16.00 น. จำนวน 3 วัน

 สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อว. จำนวน 40 คน และมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ Linux Command เบื้องต้น หรือ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ หรือ ผู้พัฒนาโปรแกรม

การประเมิน

          ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

 วิทยากร

          วิทยากรภายนอก

 
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 218_หลักการ docker1.pdf