หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร Building Systems with Docker
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction 
 • Introduction to containerization , Docker Swarm and Kubernetes
 • Kubernetes features
2. Kubernetes Features
 • Architecture of kubernetes cluster
 • Building block node and pods
 • Deployment
 • Jobs and Services
 • Labels, Selectors and Namespaces
 • Kubelet and Kube proxy
3. Using Kubernetes
 • Install kubernetes
 • Up and Down application
 • Scaling application
4. Making it production ready
 • Manage labels
 • Application health checks
 • Handling application upgrade
 • Basic troubleshooting
5. Advance Topic Kubernetes
 • Kubernetes dashboard
 • Configuration data
 • Dealing with application secrets
 • Running jobs
 • Running stateful set application
 • Kubernetes deployment
 • Detailed look at namespaces
 • Monitoring and logging
 • Authentication and Authorization
 • Microservices with Kubernetes

 

วิธีการฝึกอบรม 

          การบรรยายและการปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 - 16.00 น. จำนวน 3 วัน

 สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

           ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อว. จำนวน 40 คน เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ Linux Command เบื้องต้น และ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Docker หรือ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ หรือผู้พัฒนาโปรแกรม

การประเมิน

          ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

 วิทยากร

          วิทยากรภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 219_หลักการ docker2.pdf