หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. ภาพรวมของ Dashboard

 • Microsoft Excel Dashboard ทำอะไรได้บ้าง
 • ประเภทของ Dashboard
 • การออกแบบ Dashboard – การพิจารณาและเคล็ดลับ
 • การกำหนดเงื่อนไขในการแสดงผล Dashboard

2. สิ่งที่จำเป็นในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ Dashboard

 • ตารางข้อมูล (Excel Tables)
 • การป้องกันและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
 • รู้จักกับเครื่องมือที่มีความจำเป็นในการจัดทำ Dashboard
 • เทคนิคการใช้งาน Name
 • ฟังก์ชันที่จำเป็นในการจัดทำ Dashboard
 • การจัดรูปแบบ แบบมีเงื่อนไข (Conditional Formatting)
 • ตารางสรุปสาระสำคัญ Pivot tables – คุณลักษณะขั้นสูง
             1) การจัดกลุ่มข้อมูล (Grouping fields)
             2) การใช้งานตัวกรอง (Slicers)
             3) แผนภูมิแบบ Pivot (PivotChart)
 • การทำงานกับ Charts และการเลือกประเภท Chart เพื่อการแสดงภาพรวมข้อมูล
             1) ภาพรวมของชนิด Chart และความเหมาะสมในการใช้งานแผนภูมิแต่ละรูปแบบเพื่อจัดทำ Dashboard

             2) Chart แบบต่าง ๆ เช่น Bar, Line, Bubble

 • เทคนิคการทำงานกับ Chart ขั้นสูง
             1) การแสดงกราฟมากกว่า 1 รูปแบบบน Plot Area
             2) เทคนิคการสร้าง Chart 2 แกน และการปรับแต่งประเภท Chart
             3) การจัดเก็บและการใช้งานแม่แบบแผนภูมิ
 • Interactive Charts
3. การเพิ่มการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Dashboard ด้วยตัวควบคุมต่าง ๆ ได้แก่  Dropdown lists, Check boxes, Spin buttons
4. Workshop การจัดทำ Dashboard และตัวอย่างแบบต่าง ๆ

วิธีการฝึกอบรม 

          การบรรยายและการปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562  เวลา 9.00 - 16.00 น. จำนวน 3 วัน

 สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

           ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อว. จำนวน 40 คน และเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel และสามารถใช้งานคำสั่งต่าง ๆ สูตร และฟังก์ชันในโปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

การประเมิน

          ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

 วิทยากร

          วิทยากรภายนอก


ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 220_หลักการ excel dashboard.pdf