หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1.   พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.   พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วิธีการอบรม

      บรรยาย - ถามตอบ โดยใช้วิทยากรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    

ระยะเวลาในการอบรม

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.30 น.

สถานที่ในการอบรม

      ณ ห้อง M01 ชั้น M สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กลุ่มเป้าหมาย

      ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อว. จำนวน 100 คน

วิทยากร

      วิทยากรรับเชิญจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 221_หลักการ พรบ1.pdf