หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.อว.
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบโดเมน

     - การตั้งรหัสผ่านอย่างปลอดภัย

     - การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง                                                                      

 2. การเข้าใช้งานระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือ

      - การเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร

     - การเรียกใช้งานข้อมูลบนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง

     - DEMO สาธิตวิธีการเข้าใช้งาน

 3. การใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

      - แนะนำอุปกรณ์สำหรับการใช้งานระบบประชุมทางไกล

     - การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าบนอุปกรณ์ Smart Device 

     - การเข้าใช้งาน และใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับห้องประชุม

 4. แนะนำการใช้งานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     - บรรยายความเป็นมา

     - แนะนำเมนู และฟังก์ชันการใช้งานโทรศัพท์ ชนิด IP Phone

     - สาธิตการใช้งานระบบบนอุปกรณ์ Smart Phone

วิธีการฝึกอบรม 

          การบรรยายและการปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 5 สิงหาคม 2562  เวลา 9.00 - 12.00 น.

 สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

           ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สป.อว. และ สร.อว. จำนวน 40 คน 

 วิทยากร

          วิทยากรภายใน (ศท.)


 

 

3.1 การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบโดเมน

- การตั้งรหัสผ่านอย่างปลอดภัย

- การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง

 

                                                                      

         3.2 การเข้าใช้งานระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน

- การเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร

- การเรียกใช้งานข้อมูลบนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง

- DEMO สาธิตวิธีการเข้าใช้งาน

         3.3 การใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

- แนะนำอุปกรณ์สำหรับการใช้งานระบบประชุมทางไกล

- การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าบนอุปกรณ์ Smart Device

- การเข้าใช้งาน และใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับห้องประชุม

         3.4 แนะนำการใช้งานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- บรรยายความเป็นมา

- แนะนำเมนู และฟังก์ชันการใช้งานโทรศัพท์ ชนิด IP Phone

- สาธิตการใช้งานระบบบนอุปกรณ์ Smart Phone

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 222_หลักการ iphonesslvdo.pdf