หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร การใช้ประโยชน์จาก Big Data
รายละเอียดหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันคำว่า Big Data หรือข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล หลากหลายรูปแบบ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวด้านการใช้ข้อมูล พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ทำให้เกิดแนวคิดการนำข้อมูลที่มีปริมาณ มหาศาลดังกล่าว มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือสถิติต่าง ๆ ทำให้ได้มา
ซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถช่วยให้คาดการณ์แนวโน้มของข้อมูลในอนาคตได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
เช่น การนำข้อมูลภัยพิบัติจากธรรมชาติมาวิเคราะห์สร้างโมเดลจำลองสถานการณ์ที่คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติ หรือการนำข้อมูลด้านการวิจัย มาวิเคราะห์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น

สป.อว. จึงได้กำหนดจัดการสัมมนา “การใช้ประโยชน์จาก Big Data” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Big Data ให้กับบุคลากรของ อว. รวมถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก Big Data
ซึ่งกำลังจะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ 

      เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก Big Data

เนื้อหาหลักสูตร

 

      3.1   กรอบการพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูล (ขนาดใหญ่) ขององค์กร

      3.2   กรณีตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูล (ขนาดใหญ่)

      3.3   การสร้างภาพข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลโดยใช้เครื่องประเภท Data Visualization

 วิธีการสัมมนา

          การบรรยาย และตอบข้อซักถาม

ระยะเวลาในการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.30 น.

 สถานที่ในการสัมมนา

ณ ห้องภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของ อว. จำนวน 200 คน

วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 224_01. หลักการ Bigdata.pdf