หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตร วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Google Analytics และ Facebook Page
รายละเอียดหลักสูตร

1. เนื้อหาหลักสูตร

  • แนะนำเบื้องต้น
  • หลักการขั้นพื้นฐาน
  • รูปแบบข้อมูลและประเภทของข้อมูล
  • โครงสร้างการทำงาน
  • รายงานแบบภาพรวม
  • รายงานเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม
  • รายงานแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชม
  • รายงานพฤติกรรมผู้เข้าใช้เว็บไซต์
  • รายงานแบบกำหนดเป้าหมาย

2. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

    จำนวน 3 วัน วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. สถานที่ฝึกอบรม

    ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

4. จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

     ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อว. จำนวน 40 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์ และมี Facebook Page เป็นของตัวเอง , มี Facebook Account, บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ Online Marketing, ฯลฯ (ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็น)

5. วิทยากร

    วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 225_หลักการ gg analytic.pdf