หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตร สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form
รายละเอียดหลักสูตร

1. เนื้อหาหลักสูตร

  • การสร้างแบบฟอร์มและแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form
  • การแบ่งปัน (Share) แบบฟอร์มเพื่อการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์
  • การเก็บข้อมูลจากแบบฟอร์มออนไลน์
  • การส่งออกข้อมูล (Export)
  • วิธีการตอบแบบสอบถาม Google Form โดยผ่านการใช้ QR code

2. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 1 วัน วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. สถานที่ฝึกอบรม  

    ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

4. จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม 

    ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด สป.อว. จำนวน 40 คน และ มีความรู้พื้นฐาน Microsoft Windows และการใช้งานอินเทอร์เน็ต

5. วิทยากร

     วิทยากรจาก ศท.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 226_หลักการ form .pdf