หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint
รายละเอียดหลักสูตร

1. เนื้อหาหลักสูตร

  • รู้จักกับ Infographic     
  • ขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographic)          
  • การผลิต Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
  • การบันทึกและส่งออก Infographic        
  • แนะนำการเปลี่ยน Infographic เป็น Gifographic

2. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 3 วัน วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. สถานที่ฝึกอบรม

    ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

4. จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

    ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อว. จำนวน 40 คน และ มีความรู้พื้นฐาน Microsoft Windows และ Microsoft PowerPoint

5. วิทยากร

    วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 227_หลักการ info.pdf