หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ
รายละเอียดหลักสูตร

1. เนื้อหาหลักสูตร

3.1    การใช้งาน PDFSam

3.2   การใช้งาน PDFCreator

3.3   การใช้งาน Foxit Reader

3.4    การปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาในแฟ้ม PDF

2. วิธีการฝึกอบรม

    ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

3. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

    จำนวน 1 วัน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

4. สถานที่ฝึกอบรม

    ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

5. จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

    ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อว. จำนวน 40 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows

6. วิทยากร

    วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 228_หลักการ pdf.pdf