หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตร สัมมนา ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย Data Science
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล

     ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลข้อมูลได้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่า เพราะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญทั้งภาคธุรกิจและรัฐบาลในยุคปัจจุบัน “ข้อมูล” ไม่เพียงแต่เพิ่มปริมาณขึ้นเท่านั้น  ความหลากหลายของรูปแบบการเก็บข้อมูลก็เพิ่มขึ้นตลอดด้วย เช่น ข้อมูลที่เป็นรูปหรือคลิปวิดีโอ ข้อความสั้น รูปถ่าย ที่ถูกทำให้มีความหมายมากขึ้น เป็นต้น ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่รวบรวมพฤติกรรม รสนิยม รวมถึงความคิดเห็นของผู้คนบนโลกต่อสิ่งรอบตัวต่าง ๆ แทบทุกกิจกรรมที่เราทำในหนึ่งวัน กลายเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากขึ้น หรือนำไปใช้เพื่อออกแบบนโยบายภาครัฐให้เข้ากับความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในทันที ด้วยขนาด ความเร็ว และความหลากหลายของข้อมูล ทั้งข้อมูลที่ถูกจัดเป็นโครงสร้าง (Structured Data) และ ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดเป็นโครงสร้าง (Unstructured Data) ต่างก็สามารถนำมาวิเคราะห์ในแง่มุมต่าง ๆ ที่อาจน่าสนใจ

     วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะเป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้องค์กรต้องทำความเข้าใจข้อมูลและดึงแก่นสำคัญออกมาใช้ ค้นหา และกลั่นกรององค์ความรู้จากข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ทั้งด้านการวางกลยุทธ์ขององค์กร การบริหารงานองค์กร การพยากรณ์และการเข้าใจถึงปัญหาและโอกาสจากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ให้องค์กรนำไปต่อยอด เพื่อให้ได้มาซึ่งทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการดำเนินงานต่อไป

      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการจัดสัมมนา “ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย Data Science” ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

 

    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Data Science รวมถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก Data Science

3. เนื้อหาการสัมมนา

3.1   จุดเริ่มต้นและความสำคัญของ Data Science  

3.2   Data Science และ Big Data เกี่ยวข้องกันอย่างไร

3.3   องค์ประกอบและกระบวนการในการจัดทำ Data Science

3.4   แนวโน้มของ Data Science ในอนาคต

3.5   ใครควรเป็นผู้จัดทำ Data science และ Data Scientist มีบทบาทอย่างไร

3.6   กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้ Data Science ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

4. วิธีการสัมมนา

    การบรรยาย และตอบข้อซักถาม

5. ระยะเวลาการสัมมนา

    วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 14.30 น.

6. สถานที่การสัมมนา

    ณ ห้องภูมิบดินทร์ ชั้น 6  อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ วศ.

7. จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนา

     บุคลากรในสังกัด อว. จำนวน 180 คน

8. วิทยากร

    วิทยากร : ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 229_หลักการ data science training.pdf