หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย Microsoft Excel
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทางด้านตารางคำนวณ มีความสามารถในด้านการสร้างตาราง การคำนวณ การวิเคราะห์ การออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ นอกจากการทำงานโดยทั่วไปดังกล่าว Microsoft Excel ยังช่วยในเรื่องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูล ซึ่งคุณสมบัติด้านการจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft Excel ก็นับว่ามีความคล่องตัวและใช้งานง่าย ไม่ด้อยไปกว่าโปรแกรมฐานข้อมูลอื่น ๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบฐานข้อมูล สำหรับใช้กับงานประจำวันได้สะดวกรวดเร็ว และความสามารถของสูตรคำนวณและฟังก์ชันต่าง ๆ ยิ่งทำให้ Microsoft Excel น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น และเป็นที่นิยม ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้ทราบถึง วิธีการออกแบบฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาออกรายงาน หรือมากรอกลงในแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นได้อย่างสะดวกเพียงกรอกรหัสอ้างอิงแค่ไม่กี่ตัวอักษร ก็จะสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงผลได้ทันที โดยในหลักสูตรนี้จะเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล รวมถึงเทคนิคการทำงานให้รวดเร็วขึ้นด้วย Microsoft Excel สิ่งที่จะได้คือ ระบบงานฐานข้อมูลที่สร้างจาก Microsoft Excel ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดกับงานที่ปฏิบัติอยู่ได้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง จึงได้จัดหลักสูตร  เทคนิคการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย Microsoft Excel ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ อว. ในการนำไปประยุกต์เพื่อเสริมประสิทธิภาพใการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการออกแบบและพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel

2.2 ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 3. เนื้อหาหลักสูตร

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อออกแบบระบบงานด้วย Microsoft Excel

3.2 หลักการออกแบบตารางฐานข้อมูล (ฐานข้อมูลหลัก และฐานข้อมูลย่อย)

3.3 หลักการออกแบบหน้าจอผลลัพธ์ (Output)

3.4 หลักการออกแบบหน้าจอบันทึกข้อมูล (Input)

3.5 ทบทวนฟังก์ชันพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฐานข้อมูล เช่น VLOOKUP, INDEX, MATCH, IF, SUMIF, SUMPRODUCT, COUNTIF, OFFSET เป็นต้น

3.6 การตั้งชื่อช่วงข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ (Range name & Dynamic range name)

3.7 การระบุเงื่อนไขในการแสดงผลข้อมูล เช่น แยกเป็นรายพนักงาน, แยกเป็นรายแผนก หรือแยกเป็นรายเดือน เป็นต้น

3.8 การแสดงข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลาย ๆ ตาราง

3.9 การแสดงรูปภาพจากฐานข้อมูล

3.10  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า (Data Validation)

3.11  การสร้างรายการเลือก (List) และรายการเลือกแบบอัจริยะ (Dynamic List)

3.12  การจัดรูปแบบเซลล์ตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)

3.13  การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือ PivotTable และ PivotChart

3.14  การป้องกันการแก้ไขสูตรและข้อมูลในสมุดงาน (Data Protection)

4. วิธีการฝึกอบรม

    ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท  เอไอซีที จำกัด จำนวน 2 คน

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

    จำนวน 3 วัน วันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

6. สถานที่ฝึกอบรม  

    ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

7. จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

    ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อว. จำนวน 45 คน และเป็นผู้ที่ใช้งาน Microsoft Excel เป็นประจำสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว

8. การประเมิน

8.1  การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

8.2  การเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

9. วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 230_1.1.1 หลักการ excel training.pdf