หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตร การตัดต่อวีดิโอด้วย OpenShot Video Editor
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล

Openshot เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดิโอ มีความสามารถในการตัดต่อวีดิโอ สร้างภาพยนต์ สามารถรวมเอาภาพถ่าย เพลง ไฟล์ออดิโอ ไฟล์เสียง ไฟล์คลิป ทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกัน และช่วยตัดต่อวีดิโอได้อย่างง่ายดาย สามารถพรีวิวดูวีดิโอก่อนและหลังได้ มีแทร็กวีดิโอช่วยลำดับเหตุการณ์ให้ดูง่ายขึ้น มีเท็มเพลตให้เลือกใช้หรือสร้างเองก็ได้ สามารถแชร์วีดิโอที่ได้ผ่านเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กได้ เช่น Facebook, Youtube, Twitter และเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่น ๆ ที่สำคัญสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็น Opensource Software

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง จึงได้จัดหลักสูตร    การตัดต่อวีดิโอด้วย OpenShot Video Editor ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ อว. ในการนำไปประยุกต์เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรม OpenShot Video Editor ได้

2.2 ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3. เนื้อหาหลักสูตร

3.1 แนะนำโปรแกรม Openshot โดยทำความรู้จักกับความสามารถของโปรแกรม, หน้าจอโปรแกรม, ความต้องการระบบ และลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม

3.2 การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมบน Windows

3.3 ขั้นตอนการทำงาน โดยทำความรู้จักกับนำเข้าภาพและเสียง, จัดเรียงภาพบน Timeline, เพิ่มเสียงบน Timeline, พรีวิวงาน และส่งออกเป็นวีดิโอ

3.4 หน้าต่างหลัก โดยทำความรู้จักกับแทร็ค และเลเยอร์ และ แป้นคีย์ลัดในการทำงาน

3.5 การทำงานกับแฟ้มโดยทำความรู้จักกับการนำเข้าแฟ้ม, เมนูไฟล์, การตัดคลิป, การเพิ่มไปยัง Timeline และหน้าต่างคุณสมบัติ

3.6 การทำงานกับคลิป โดยทำความรู้จักกับภาพรวมการทำงานกับคลิป, Cutting & Slicing, Preset Menu, Transform, Effects และProperties

3.7 การใส่ลูกเล่น Transitions โดยทำความรู้จักกับภาพรวม Transitions, Direction, Cutting & Slicing, Mask, Custom Transition และ Properties

3.8 การทำให้เคลื่อนไหว Animation โดยทำความรู้จักกับภาพรวม Animation, Key Frames, Bézier Presets, Image Sequences

3.9 การทำงานกับชื่อเรื่อง Titles โดยทำความรู้จักกับภาพรวม Titles, Custom Titles และ3D Animated Titles

3.10 การกำหนด Profiles โดยทำความรู้จักกับภาพรวม Project Profile, Export Profile และ Custom Profile

4. วิธีการฝึกอบรม

ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 3 วัน วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

6. สถานที่ฝึกอบรม

ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

7. จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อว. จำนวน 40 คน และเป็นผู้มีความรู้พื้นฐาน Microsoft Windows

8. การประเมิน

8.1 การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

8.2 การเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

9. วิทยากร

วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 232_หลักการ vdo.pdf