หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตร การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมในการช่วยสร้างงานนำเสนอ Presentation ซึ่งได้รับความนิยมมาก เนื่องจากความสามารถที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใส่ข้อความที่เป็น กราฟิก ใส่ไฟล์ประกอบเป็นรูปภาพ สามารถนำเสนอกราฟในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเปรียบเทียบ และสามารถเพิ่มความน่าสนใจด้วย ไฟล์ เสียง ไฟล์ มัลติมีเดีย นอกจากใส่องค์ประกอบหรือออเจ็คต่าง ๆ ได้ด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้  เป็นหลักสูตรที่ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอผลงานออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งไสด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ ให้ดูเป็นมืออาชีพ ช่วยให้ การนำเสนอผลงานมีความน่าสนใจ และประสบความสำเร็จนำเสนอมากยิ่งขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง จึงได้จัดหลักสูตร  เทคนิคการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย Microsoft Excel ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ อว. ในการนำไปประยุกต์เพื่อเสริมประสิทธิภาพใการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์

 2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการใช้ PowerPoint รวมถึงเทคนิคการใช้งานซึ่งจะช่วยให้การนำเสนอผลงานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3. เนื้อหาหลักสูตร

3.1 แนะนำส่วนประกอบของ Microsoft PowerPoint และ Concept ของการใช้งานง่าย ๆ แต่ได้ผลจริง

3.2 รู้จัก Slide Layout และ Slide Master หัวใจสำคัญของ Microsoft PowerPoint

3.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง Slide Layout และ Slide Master

3.2.2 Slide Master มีกี่ชนิด

3.2.3 ออกแบบและทดสอบการใช้งาน Slide Master การเตรียมพร้อมเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น รวมถึงตัวอย่างของ Slide Layout และ Slide Master

3.3 เทคนิคการทำงานกับเนื้อหาต่าง ๆ

3.3.1 หัวข้อและย่อหน้า : การพิมพ์หัวข้อแบบด่วน, การพิมพ์ย่อหน้าธรรมดา, การนำหัวข้อจากไฟล์อื่น และเทคนิคการนำเข้าหัวข้อจากไฟล์ Word

3.3.2 กราฟิก (Smart Art): การสร้าง Smart Art ด้วยตนเอง, เทคนิคพิเศษ การแปลง Text ไปเป็น SmartArt, รายละเอียดเกี่ยวกับ Smart Art ที่น่าสนใจ และการแปลง Smart Art ไปเป็น Text/Shape

3.3.3 รูปทรงต่าง ๆ (Shape): การวาด Shape แบบมืออาชีพ, แก้ไขปรับแต่ง Shape อย่างรวดเร็ว, การ Set Default Shape เป็นค่าเริ่มต้น และการ Save as Picture เพื่อนำไปใช้งานที่อื่น

3.3.4 รูปภาพ (Picture) : การทำงานกับไฟล์รูปภาพ (From File) และเทคนิคพิเศษการปรับแต่ง/ปรับแก้รูปภาพ/การใช้งานร่วมกันระหว่างรูปภาพกับข้อความ/การสร้าง Photo Album

3.3.5 ตาราง (Table) : ขั้นตอนการสร้างตารางบน PowerPoint และเทคนิคพิเศษการ Copy ตารางจากไฟล์ Microsoft Word/Excel

3.3.6 กราฟ (Chart) : ขั้นตอนการสร้างกราฟบน PowerPoint และเทคนิคพิเศษ การ Copy กราฟจากไฟล์ Microsoft Word/Excel

3.3.7 การนำเสนอ (Slide Show) :  รู้จักภาพรวมของเครื่องมือนำเสนอ, เริ่มต้นนำเสนอ, การกำหนดให้หน้าจอของผู้นำเสนอแตกต่างกับหน้าจอของผู้ชม, การซักซ้อมและจับเวลาการนำเสนอ, เทคนิคพิเศษ รวมคีย์ลัดสำคัญ ๆ/การนำเสนอเฉพาะบางสไลด์/การตั้งค่าเพิ่มเติม

3.3.8 คำสั่งควบคุมการเปลี่ยนสไลด์ (Slide Transition) : การเปลี่ยนสไลด์โดยคลิกเมาส์ หรือ ตั้งเวลาอัตโนมัติ, การเลือกใช้ Effect ประกอบตอนเปลี่ยนสไลด์ และเทคนิคพิเศษการประยุกต์ใช้ Slide Transition

3.3.9 การทำภาพเคลื่อนไหว (Animation) : รู้จัก Animation ในภาพรวม, การใส่ Animation ให้กับข้อความ/Smart Art/ รูปภาพ/กราฟ เป็นต้น และการประยุกต์ใช้ Animation

3.3.10 การนำเสนอ Photo Album & Sound : การสร้าง Photo Album,การใส่เพลง ประกอบ, การนำเสนอ Photo Album ให้วนลูปไปเรื่อย ๆ และ ปัญหา/แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Soundx

3.3.11 การนำเสนอ Movie : การแทรกและควบคุม Movie, เทคนิคพิเศษการตัด Movie ออกไปบางส่วน/การใส่ภาพหน้าปกให้กับ Movie และ ปัญหา/แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Movie

3.3.12 การนำเสนอ Flash Movie & YouTube : การติดตั้ง Add-ins เสริมสำหรับแทรก Flash กับ YouTube, การแทรก Flash Movie/YouTube ลงบนสไลด์ และปัญหา/แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Movie

3.3.13 การนำเสนอแบบโต้ตอบ Link & Action : รู้จักเครื่องมือสำหรับการโต้ตอบ, สร้างปุ่มโต้ตอบอัตโนมัติ, การสร้าง Link ไปยังสไลด์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง, สร้าง Link ไปเปิดเว็บ/ไฟล์ประกอบอื่น ๆ, สร้างปุ่มเปิดโปรแกรมอื่น ๆ ,ปุ่มจบการนำเสนอ และ บทสรุปเรื่องการนำเสนอแบบโต้ตอบ

3.4 เทคนิค Tips & Tricks ที่ทำให้สามารถนำเสนองานได้รวดเร็วขึ้น

3.4.1 รวมคีย์ลัด ที่ช่วยลดเวลาในการทำงาน

3.4.2 Tips & Tricks เกี่ยวกับการคัดลอก (Copy) : คัดลอก Object/Format/Animation อย่างรวดเร็วและใช้งานได้ทันที

3.4.3 Tips & Tricks เกี่ยวกับฟอนต์ : การเคลียร์รูปแบบที่ติดมากับฟอนต์ (Clear Format Font), การแทนที่ฟอนต์ Replace Font และ แนะนำการดาวน์โหลดฟอนต์ไปใช้แบบฟรี, การฝังฟอนต์ลงไปในไฟล์ PowerPoint

3.4.4 Tips & Tricks เกี่ยวกับรูปภาพ : การลดขนาดไฟล์รูปภาพให้เล็กลง Compress Picture และแนะนำโปรแกรมฟรี ที่ช่วยลดขนาดไฟล์รูปภาพ

3.4.5 Tips & Tricks เทคนิคที่มืออาชีพให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง : เทคนิคการนำเสนอด้วย 7 Techniques, เทคนิคการนำเสนอให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย, เทคนิคการทำงานกับ Font และเทคนิคการเลือกใช้สี Font กับ Background

3.4.6 Tips & Tricks การใช้งานร่วมกันกับผู้อื่น : การแสดงความคิดเห็นลงไปบนสไลด์, การป้องกันการแก้ไขเนื้อหา โดยไม่ใส่รหัสผ่าน/ใส่รหัสผ่าน และการใส่รหัสผ่านตอนเปิดไฟล์

3.4.7 Tips & Tricks การส่งออกไฟล์ PowerPoint : การส่งออกแบบสไลด์โชว์อย่างเดียว (แก้ไขไม่ได้), การส่งออกไปเป็นไฟล์ Word/รูปภาพ/ไม่ต้องมี PowerPoint/แบบออนไลน์

4. วิธีการฝึกอบรม

    ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท  ไอทีซี อิโวลูชั่น จำกัด จำนวน 2 คน

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

    จำนวน 3 วัน วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

6. สถานที่ฝึกอบรม

    ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

7. จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

    ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อว. จำนวน 42 คน และเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐาน Microsoft PowerPoint

8. การประเมิน

8.1 การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

8.2 การเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

9. วิทยากร

    วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 233_หลักการ ppt .pdf