หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตร สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (กรม)
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล

    ข้อมูลจัดเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน แต่ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานมีปัญหาและอุปสรรคในประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ เช่น นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละหน่วยงานขัดแย้งกัน ขาดหน่วยงานกลางในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ขาดแหล่งข้อมูลมาตรฐานกลางที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานภาครัฐครอบครองอยู่นั้น มีข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เป็นความลับส่วนบุคคล เป็นต้น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จึงได้จัดทำกรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการริเริ่มกำหนดกลไกในการกำกับดูแลข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ คุ้มครองความเป็นส่วนบุคคล มีความมั่นคงปลอดภัย สนับสนุนให้เกิดการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ให้เกิดกลไกในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ จากการใช้ข้อมูล เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการจัดสัมมนา “กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)” ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติของ ธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)

3. เนื้อหาการสัมมนา

    3.1  แนวคิดและหลักการของ Data Government Framework

    3.2  วิธีปฏิบัติของกรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)

4. วิธีการสัมมนา

    การบรรยาย และตอบข้อซักถาม

5ระยะเวลาการสัมมนา

     วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 – 14.30 น.

6. สถานที่การสัมมนา

    ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

7. จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนา

     บุคลากรในสังกัด อว. จำนวน 100 คน

8. วิทยากร

    สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 235_หลักการตระหนัก DG training.pdf