หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Presentation และการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล

     โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมในการช่วยสร้างงานนำเสนอ Presentation ซึ่งได้รับความนิยมมาก เนื่องจากความสามารถที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใส่ข้อความที่เป็นกราฟิก ใส่ไฟล์ที่ประกอบเป็นรูปภาพ สามารถนำเสนอกราฟในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเปรียบเทียบ และสามารถเพิ่มความน่าสนใจด้วย ไฟล์เสียง ไฟล์มัลติมีเดีย และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอผลงานออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้ดูเป็นมืออาชีพ รวมถึงเรียนรู้การจัดทำสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อมานำเสนอใน Microsoft PowerPoint ช่วยให้การนำเสนอผลงานมีความน่าสนใจ และประสบความสำเร็จในการนำเสนอมากยิ่งขึ้น

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง จึงได้จัดหลักสูตรเทคนิคการจัดทำ Presentation และการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ อว. ในการนำไปประยุกต์เพื่อเสริมประสิทธิภาพใการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการใช้ PowerPoint รวมถึงเทคนิคการใช้งานซึ่งจะช่วยให้การนำเสนอผลงานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก และสามารถผลิตสื่อ Infographic และ Gifographic ด้วย Microsoft Powerpoint ได้

2.3 ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3. เนื้อหาหลักสูตร

3.1   เทคนิคการทำงานกับเค้าโครงสไลด์ และมุมมองต้นแบบ

3.1.1  การกำหนดเค้าโครงให้กับสไลด์ Slide Layout

3.1.2  การกำหนด Slide Master

3.2   การทำงานกับ Object ต่าง ๆ ที่นำเข้ามาทำงานใน PowerPoint

3.2.1   Smart Art

3.2.2   Shapes

3.2.3   Photo

3.2.4   Table

3.2.5   Chart

3.2.6   Movie

3.2.7   Youtube

3.2.8   Link จากเว็บไซต์

3.3   เทคนิคการนำประยุกต์ใช้งาน PowerPoint เพื่อผลิตงานให้ดูโดดเด่น และมีจุดสนใจ

3.3.1   การผลิตงานนำเสนอแบบเคลื่อนไหว Animation Presentation

-  การตั้งค่าการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใน Slide

-  การตั้งค่าการเปลี่ยนหน้า Slide

-  การนำปุ่ม Action Button มาให้เพื่อกำหนด Navigation ให้กับงาน

3.3.2   การกำหนดเวลาในการแสดงสไลด์ โดยกำหนด Slide Transition ได้แก่ Effect, Time เป็นต้น

3.4   เทคนิคการนำเสนองานด้วย PowerPoint

3.4.1   การซักซ้อมและจับเวลาการนำเสนอ

3.4.2   การทำงานกับ Comment และการแสดงความคิดเห็นลงบน Slide

3.4.3   การกำหนดให้หน้าจอของผู้นำเสนองานมีความแตกต่างจากหน้าจอของผู้ชม

3.5   การนำทฤษฎีการผลิต Infographic มาประยุกต์ใช้งานใน PowerPoint        

3.5.1   การเตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริง ภาพ และสถิติที่ถูกต้อง ที่ใช้ในการอ้างอิง         

3.5.2   เทคนิคการเลือกใช้สี สำหรับการออกแบบงาน และการกำหนดรูปแบบโครงร่างของสี   

3.5.3   การออกแบบ Infographic ด้วย 9 Layout

3.5.4   โปรแกรมที่ใช้สร้าง Infographic อื่น ๆ

3.5.5   การร่างแบบเลย์เอาท์ของสไลด์ และการจัดการด้านการดีไซน์

3.5.6   การผลิต Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

-   การกำหนดขนาดของ Infographic

-   การกำหนดพื้นหลังให้กับ Infographic

-   การใช้งานเส้น Gridlines และ Guides

-   เริ่มต้นใส่องค์ประกอบ Infographic

-   การตกแต่ง Text, Shape

3.6   แนะนำการผลิตภาพกราฟิกด้วย PowerPoint และการปรับแต่ง

3.6.1 การผลิตภาพกราฟิกด้วย PowerPoint

3.6.2  เครื่องมือช่วยในการจัดวางและจัดแนว Object

3.7   การบันทึกและส่งออก Infographic

3.7.1  การกำหนดรูปแบบแฟ้ม Infographic

3.7.2  การส่งออกผลงาน Infographic เป็นรูปภาพ

3.7.3  การเผยแพร่ Infographic ผ่าน Social Media

3.8   แนะนำวิธีการเปลี่ยน Infographic เป็น Gifographic

4. วิธีการฝึกอบรม

      ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน โดย

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 3 วัน วันที่ 21 – 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

6. สถานที่ฝึกอบรม

      ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

7. จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อว. จำนวน 43 คน และมีความรู้พื้นฐานในโปรแกรม Microsoft PowerPoint

8. การประเมิน

8.1  การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

8.2  การเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

9. วิทยากร

       วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 241_1.1.2 หลักการ training.docx