หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2564
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร รุ่นที่ 1 16 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล

เมื่อเข้าสู่ยุค Digital Disruption หรือ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี  กล่าวคือ เทคโนโลยีปฏิวัติโลกข้อมูลข่าวสารทำให้การเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสได้ ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการจะมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนั้น จะต้องยกระดับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการส่งมอบบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แต่ในการทำงานของภาครัฐที่สมาร์ตขึ้น ไม่เพียงเรื่องการให้บริการแต่ยังมองถึงการทำงานภายในร่วมกัน การวางแผนต่าง ๆ ดังนั้น จึงต้องมีวิธีการจัดการกระบวนการทำงานใหม่ ๆ โดยเน้นใช้เทคโนโลยีแบบ real-time สามารถสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้งานร่วมกัน สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษภายในองค์กรซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ และทุกเวลา ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการรวมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อองค์กรในปัจจุบัน เช่น Google Drive ที่นำไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Google, Google Docs เป็นบริการจัดการเอกสารออนไลน์ และสามารถใช้งานเอกสารร่วมกัน (Docs, Sheets, Slides, Forms), Google Calendar เป็นปฏิทินออนไลน์ โดยสามารถบันทึก ตารางงาน และ แชร์กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น             เป็นต้น ซึ่งบริการของ Google เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าถึงและจัดการเอกสารรวมไปถึงตารางงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ความตระหนัก                  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง จึงได้จัดหลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ อว. ในการนำไปประยุกต์เพื่อเสริมประสิทธิภาพใการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1     เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการทำงานของแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กร

2.2     ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3. เนื้อหาหลักสูตร

3.1 การจัดการพื้นที่การจัดเก็บไฟล์

3.1.1 การอัปโหลดไฟล์และโฟลเดอร์ไปยังพื้นที่จัดเก็บไฟล์ออนไลน์

3.1.2 การดาวน์โหลดไฟล์

3.1.3 การสร้างโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ออนไลน์

3.1.4 การเพิ่มข้อมูล หรือโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์

3.1.5 การเปลี่ยนสีโฟลเดอร์

3.1.6 การย้ายไฟล์ข้อมูล

3.1.7 การเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์

3.1.8 การค้นหาไฟล์

3.1.9 ลบและกู้คืนไฟล์ข้อมูล

3.1.10  การแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ และการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้

3.2 การสร้างเอกสารเพื่อการทำงานร่วมกัน

3.2.1 การสร้างเอกสารออนไลน์

3.2.2 การอัปโหลดไฟล์

3.2.3 การทำงานกับเมนูและแถบเครื่องมือ

3.2.4 การตั้งค่าหน้ากระดาษ

3.2.5 การเปลี่ยนชื่อให้เอกสาร

3.2.6 การพิมพ์เอกสาร

3.2.7 การจัดรูปแบบเอกสาร

3.2.8 การแทรกรูปภาพและวีดีโอ

3.2.9 การสร้างกราฟ ตาราง และไดอะแกรม

3.2.10 การตั้งค่าการเข้าถึงเอกสาร และใช้งานเอกสารร่วมกัน

3.2.11 การแชร์เอกสารเพื่อใช้ในการทำงานร่วมกัน

3.3 การสร้างงานนำเสนอเพื่อการทำงานร่วมกัน

3.3.1 การสร้าง, ลบ, และตั้งค่าหน้างานนำเสนอ

3.3.2 การเปลี่ยนสีและธีมของงานนำเสนอ

3.3.3 การสร้างวัตถุ

3.3.4 การสร้างกราฟ

3.3.5 การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

3.3.6 การสร้าง Hyperlink

3.3.7 การทำ Animation

3.3.8 การนำเข้าและส่งออก Presentation

3.3.9 การแชร์งานนำเสนอเพื่อใช้ในการทำงานร่วมกัน

3.4 การสร้างตารางคำนวณเพื่อการทำงานร่วมกัน

3.4.1 การจัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลบนตารางคำนวณแบบออนไลน์

3.4.2 การใช้งานการคำนวณ

3.4.3 การส่งออก (Export) / การนำเข้า (Import) ไฟล์ Google Sheets

3.4.4 การแชร์ตารางคำนวณเพื่อการทำงานร่วมกัน

3.5 การสร้างปฏิทินเพื่อการทำงานร่วมกัน

3.5.1 การสร้าง/แก้ไข/ลบ กิจกรรม

3.5.2 การแชร์กิจกรรม

3.5.3 การแชร์ปฏิทิน

3.5.4 การสร้างปฏิทินใหม่เพื่อใช้ร่วมกันภายในกลุ่ม

3.5.5 มุมมองปฏิทิน

3.5.6 การค้นหากิจกรรม

3.6 การสร้าง QR Code เพื่อใช้ในการแชร์ไฟล์

3.7 Workshop

4. วิธีการฝึกอบรม

      บรรยาย และฝึกปฏิบัติ

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น.

6. สถานที่ฝึกอบรม

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

7. จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

รุ่นที่ 1 - 3  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สป.อว. จำนวนรุ่นละ 35 คน และมีความรู้พื้นฐาน Microsoft Windows มีพื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต และมีบัญชีผู้ใช้งาน Google (Gmail)

8. การประเมิน

8.1 การวัดผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

8.2 การเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

9. วิทยากร

          วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่ ศท.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 242_1.1 หลักการ google4 doc for training.pdf