หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2564
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ รุ่นที่ 2 24 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล

เมื่อเข้าสู่ยุค Digital Disruption หรือ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี กล่าวคือ เทคโนโลยีปฏิวัติโลกข้อมูลข่าวสารทำให้การเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสได้ ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการจะมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนั้น จะต้องยกระดับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการส่งมอบบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แต่ในการทำงานของภาครัฐที่สมาร์ตขึ้น ไม่เพียงเรื่องการให้บริการแต่ยังมองถึงการทำงานภายในร่วมกัน การวางแผนต่าง ๆ ดังนั้น จึงต้องมีวิธีการจัดการกระบวนการทำงานใหม่ๆ โดยเน้นใช้เทคโนโลยีแบบ real-time สามารถสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้งานร่วมกัน สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ และทุกเวลา ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการรวมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อองค์กรในปัจจุบัน เช่น Google Form ที่ใช้สำหรับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจการทำแบบฟอร์ม เป็นต้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง จึงได้จัดหลักสูตรเทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ อว. ในการนำไปประยุกต์เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1        เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามออนไลน์

2.2        ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3. เนื้อหาหลักสูตร

3.1 การสร้างแบบฟอร์มและแบบสอบถามออนไลน์

3.1.1 เริ่มต้นการสร้างแบบฟอร์มใหม่

3.1.2 องค์ประกอบของแบบฟอร์ม และการตั้งค่าเริ่มต้น

3.1.3 การเลือกแม่แบบ

3.1.4 ประเภทของรูปแบบคำถาม และการเพิ่มคำถาม

3.1.5 การแก้ไขแบบฟอร์ม และหัวข้อคำถาม

3.1.6 การแบ่งส่วน และการแยกหน้า

3.1.7 การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ พร้อมการตรวจคำตอบ

3.2 การแบ่งปันแบบฟอร์มเพื่อการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์

3.2.1 การแจกจ่ายเผยแพร่ และการนำแบบฟอร์มไปใช้งานจริง

3.2.2 การเผยแพร่แบบเจาะจงตัวบุคคลผ่านทางอีเมล์

3.2.3 การเผยแพร่แบบการนำ URL หรือ Link ของแบบฟอร์มไปโพสยังหน้าเว็บบอร์ด หรือ Social network ต่าง ๆ

3.2.4 การเผยแพร่แบบการนำ Code HTML ไปฝังในหน้าเว็บเพจ

3.3 การเก็บข้อมูลจากแบบฟอร์มออนไลน์

3.3.1 การดูข้อมูลแบบสรุป

3.3.2 การดูข้อมูลแบบตารางข้อมูล

3.4 การส่งออกข้อมูล  

3.4.1 ในรูปแบบไฟล์ เพื่อนำไปประมวลผลด้วยโปรแกรมอื่น เช่น Excel, SPSS เป็นต้น

3.4.2 ในรูปแบบลิงค์ , QR Code

3.5 วิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยผ่านการใช้ QR code

3.5.1 เทคนิคการย่อ URL และสร้าง QR Code สำหรับ Google Form

3.5.2 วิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยผ่านการใช้ QR code ผ่าน Smart Phone

3.6 การทำ Line notification เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์

4. วิธีการฝึกอบรม

     การบรรยายและการปฏิบัติ

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น.

6. สถานที่ฝึกอบรม

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

7. จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

รุ่นที่ 1 - 3 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด สป.อว. จำนวน 35 คน และและมีความรู้พื้นฐาน Microsoft Windows มีพื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต และมีบัญชีผู้ใช้งาน Google (Gmail)

8. การประเมิน

8.1 การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

8.2 ต้องเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

9. วิทยากร

          วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่ ศท.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 243_1.2 หลักการ form 2 for training.pdf