หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2564
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร การตัดต่อแก้ไขไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Open Source
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ไฟล์ในรูปแบบPortable Document Format : PDF มักถูกใช้งานเพื่อเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนเอกสารในรูปแบบกระดาษ ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร จุดเด่นของไฟล์ PDF คือ ไฟล์มีขนาดเล็ก และมีความละเอียดพอ ๆ กับการสแกนเป็นรูปภาพแต่จะถูกบีบและแปลงขนาดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงกว่าไฟล์สแกน ทำให้การอัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ประเภทนี้ทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการส่งเอกสารโดยการสแกนเป็นไฟล์รูปภาพ และไฟล์ PDF ยังสามารถปรับแก้ไขและตัดต่อไฟล์ได้ เช่น การเพิ่ม/ลดหน้าของเอกสารไฟล์ PDF การแก้ไขข้อความต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะนำเสนอโปรแกรมในการปรับแก้ไขไฟล์ PDF ที่เป็น Open Source ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง จึงได้จัดหลักสูตร                 การตัดต่อแก้ไขไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Open Source ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ อว. ในการนำไปประยุกต์เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำงานกับแฟ้ม PDF และจัดทำไฟล์ในรูปแบบ PDF

2.2 ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3. เนื้อหาหลักสูตร

3.1 การใช้งาน PDFSam

 • PDFSam คืออะไร
 • ทำไมต้องใช้ PDFSam
 • การติดตั้งและการเรียกใช้โปรแกรม
 • การแยกและรวม PDF
  • การแยกหน้า
  • การส่งออกแฟ้มที่เลือก
 • การใช้งาน Split (แบ่งหน้าเอกสาร)
 • การทำงานกับ Rotate
 • การใช้งาน Alternate Mix
 • การใช้งาน Environment
 • การตั้งค่าให้กับโปรแกรม

3.2 การใช้งาน PDFCreator

 • การติดตั้ง PDFCreator
 • เริ่มต้นใช้งาน PDFCreator
  • การสร้าง PDF file จากโปรแกรมต่างๆ
  • การสร้าง PDF file ที่มี Bookmark และ Link
  • การสร้าง PDF file โดยกำหนดขนาดกระดาษเอง
  • การกำหนดชื่อแฟ้ม หรือโฟลเดอร์ปลายทางในการจัดเก็บ PDF file
  • การสั่งหยุดสร้าง PDF file
  • การผลิต PDF file ที่มีการบีบอัดข้อมูล

3.3 การใช้งาน Foxit Reader

 • การดูข้อมูลในแฟ้ม PDF
 • การทำงานกับ PDF
 • การใส่หมายเหตุ
 • การทำงานกับแบบฟอร์ม
 • การนำเข้าและส่งออกข้อมูล
 • การแก้ไขแฟ้ม PDF
  • การสร้าง Bookmarks
  • การเพิ่ม Links
  • การแนบแฟ้มอื่นๆ
  • การเพิ่มรูปภาพ
  • การแทรกแฟ้มมัลติมีเดีย

3.4 Workshop การปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาในแฟ้ม PDF

 • ถอด Secure ออกจากแฟ้ม PDF เพื่อให้สามารถตัดต่อและแก้ไขแฟ้ม PDF ได้
 • ลบเนื้อหาเก่าและแทนที่ด้วยเนื้อหาใหม่
 • ใส่รูปภาพลงในแฟ้ม PDF
 • ลบหัวกระดาษ ท้ายกระดาษออกจากแฟ้ม PDF
 • ใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษพร้อมรันเลขหน้าใหม่ในแฟ้ม PDF
 • ใส่ลายน้ำรูปภาพหรือข้อความลงในแฟ้ม PDF
 • จัดทำสารบัญแฟ้ม PDF เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

4. วิธีการฝึกอบรม

          บรรยาย และฝึกปฏิบัติ

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 1 วัน วันที่ 24 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น.

6. สถานที่ฝึกอบรม

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

7. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อว. จำนวน 35 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows

8. การประเมิน

8.1 การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

8.2 ต้องเข้ารับการอบรมเกินร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม

9. วิทยากร

          วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่ ศท.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 244_1.3.1 หลักการ pdf training.pdf