หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2554
ชื่อหลักสูตร สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe Captivate
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

๑. แนะนำโปรแกรม Adobe Captivate

 • Adobe Captivate คืออะไร
 • ความสามารถของ Adobe Captivate
 • ความต้องการของระบบ
 • การใช้งานโปรแกรม
 • ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
 • การติดตั้งโปรแกรม

๒. การสร้างชิ้นงาน

 • การสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • การแก้ไขสไลด์
 • การสร้างงานด้วย Blank Project
 • บันทึกภาพหน้าจอแบบต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ
  (Screen capture movie) พร้อมเสียงบรรยาย
 • การสร้างคำบรรยาย(AutoText Captions) และหัวเรื่องได้ง่าย
 • การสร้าง Text Animation หลายรูปแบบ
 • การสร้าง Caption หรือสร้างหนังสือทั่วไป
 • การสร้าง Rollover Caption
 • การสร้างปุ่มควบคุม
 • การแทรก Rollover Slide let
 • การแทรก Zoom Area
 • การแทรก Text Entry
 • การบันทึก และส่งออกไฟล์งาน

 

๓. การทำงานกับ Templates

 • การเลือก Templates มาใช้งาน
 • การแก้ไข Templates

๔. การใช้งานระบบรูปภาพ Captivate

 • การแทรกรูปภาพ
 • การแทรกรูปภาพในลักษณะ Rollover image

๕. การจัดการระบบเสียงบรรยาย หรือเสียงประกอบสื่อการสอน

 • การแทรกเสียง
 • การบันทึกเสียง
 • การตัดต่อไฟล์เสียง

๖. การนำเข้าไฟล์สื่อต่างๆ มาประกอบเช่น Photoshop, PowerPoint เป็นต้น

 • การนำเข้าไฟล์ภาพจาก Photoshop
 • การนำเข้าไฟล์ PowerPoint

๗. การนำเสนอการสอนด้วยระบบ Timeline

 • การแทรก Animation
 • จัดการ Frames และ motion
 • การแทรกไหล์ FLV

๘. การทำแบบฝึกหัด (Quiz) และการวัดผลการเรียนในสื่อการสอน

 • การแทรกแบบทดสอบ
 • การสร้างคลังข้อสอบ
 • การสร้างแบบทดสอบแบบสุ่ม

๙. การทำระบบจำลองการสอน (Simulation)

๑๐. สร้างไฟล์สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ

 • Flash
 • วีดีโอ
 • แผ่นซีดีสื่อการสอน

 

 

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 27_Adobe Captivate.pdf