หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2554
ชื่อหลักสูตร Internet and Email
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรเรียนรู้และใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อินเทอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ ช่องทางการติดต่อสื่อสารบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้รับความนิยมและใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ก็คือ การใช้งานอีเมล์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมเราอาจจะใช้วิธีการส่งข้อความ ไปหาผู้อื่นด้วยการเขียนเป็นจดหมาย และส่งผ่านทางไปรษณีย์ แต่ในโลกของอินเตอร์เน็ต จะมีบริการที่เรียกว่า อีเมล์ ซึ่งสามารถทาการส่งข้อความต่างๆ ไปยังผู้รับปลายทาง (ที่ใช้บริการอีเมล์) ได้ และในปัจจุบันนี้ ยังสามารถทาการแนบไฟล์เอกสารของคอมพิวเตอร์ หรือรูปภาพต่างๆ ไปอับอีเมล์ได้ด้วย จึงทาให้เพิ่มความ สะดวกสบายได้มากขึ้น

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศท.สป.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ IT ได้พิจารณาเห็นว่าความรู้ในการใช้งาน Internet และ E-mail จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ในการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
    1. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Internet และ E-mail
    2. สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ Internet และ E-mail ในการติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลข่าวสารได

 3. เนื้อหาหลักสูตร

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร
 • ระบบเครือข่ายInternet
 • การใช้โปรแกรมInternet Explorer และ Firefox
 • การค้นหาข้อมูล
 • การใช้งานE-mail

4. วิธีการฝึกอบรม
 การบรรยาย และ  Workshop

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
วันที่  28 มกราคม 2554  เวลา 09.00 -16.00 น.จ านวน 1 วัน


6. สถานที่ฝึกอบรม
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.  

7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นบุคลากรในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งาน Windows และโปรแกรมการสร้างเอกสาร

8. การประเมิน
ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม  

9. วิทยากร วิทยากรของ สป. : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.
 
*********************************************กำหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “การใช้ Internet/E-mail”
วัน ที่ 28  มกราคม  2554 ณ  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า  
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...................................................
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00 – 09.30 น.  แนะนำการใช้งาน  Internet

 • ความเป็นมาของ Internet
 • แนะนำ Web browser อื่นๆ
 • วิธีการดาวน์โหลด และ ติดตั้ง

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.  การเข้าใช้งานInternet

 • เครื่องมือ Browser ของ Internet Explorer, Firefox
 • การตั้งค่าของ Internet Explorer, Firefox
 • ดาวน์โหลดตัวเสริมอื่นๆ

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  การใช้งานE-mail

 • แนะนำเครื่องมือการใช้งาน E-mail
 • การเขียน/ส่งจดหมาย
 • การส่งไฟล์เอกสาร/รูปภาพ

14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น.  การใช้งาน E-mail (ต่อ)

 •   การตั้งค่าต่างๆ
 •   การลบจดหมาย
 •   การคลิกรับจดหมาย/ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

   ........................................................................................................
ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 3_03-หลักการและเหตุผล Internet.pdf