หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2555
ชื่อหลักสูตร การคำนวณด้วยฟังก์ชันและสร้างกราฟเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel 2007
รายละเอียดหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยงานในด้านการคำนวณและการวิเคราะห์ค่าตัวเลขต่างๆ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความ ตัวเลข และกราฟในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น เนื้อหา - หลักการเบื้องต้นการคำนวณและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel 2007  ตัวดำเนินการ และลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ  การสร้างสูตรคำนวณ  การใช้งาน Namebox  การคำนวณเบื้องต้น  การใช้ฟังก์ชันในการคำนวณเบื้องต้น  การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันและเวลา - การสร้างและการนำเสนอข้อมูลโดยกราฟ  สร้างกราฟ  ปรับแต่งกราฟ (ปรับขนาด, สี, ใส่พื้นหลัง, การแทรกรูปภาพ)  ปรับแต่งรายละเอียดกราฟ (ชื่อกราฟ/แกนกราฟ, คำอธิบายแผนภูมิ, ป้ายชื่อ )  ปรับแต่งกราฟแบบ 3 มิติ  เปลี่ยนประเภทของกราฟ  การสร้างสร้างผังปฏิบัติงาน (Gantt chart) ด้วย Excel
ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 30_Excel- S-Curve.pdf