หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร MySQL สำหรับนักพัฒนาระบบฐานข้อมูล
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

Review of Structured Query Language

 • SELECT
 • UPDATE
 • INSERT
 • DELETE

Advanced Select Statements

 • The GROUP BY Clause
 • The HAVING Clause
 • Sub-queries
 • Correlated Sub-queries

Advanced Update & Delete Statements

 • Sub-queries
 • Correlated Sub-queries

Programmability

 • Variables
 • Control-Of-Flow Statements
 • IF
 • WHILE
 • CASE
 • GOTO
 • RETURN

Managing Errors

 • Responding To Errors
 • RAISERROR
 • PRINT

Using Transactions

 • Introduction To Transactions
 • Transaction Isolation Levels
 • Deadlocks
 • Transactional Error Handling

          Implementing Cursors

 • Declaring Cursors
 • OPEN
 • FETCH
 • CLOSE
 • DEALLOCATE
 • CURRENT OF

Stored Procedures

 • Introduction To Stored Procedures
 • Creating Stored Procedures
 • Passing values into a Stored Procedure
 • Returning Information From Stored Procedures
 • Altering Stored Procedures

          Triggers

 • Introduction To Triggers
 • Creating Triggers
 • Transactional Error Handling
 • Using Inserted and Deleted Tables
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 51_2-MySQL.pdf