หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 • Introduction
 • Laying out a Page with HTML5
 •  
  • Page Structure
  • New HTML5 Structural Tags
  • Page Simplification

 

 • HTML5 - How We Got Here
 • Sections and Articles
 • HTML5 Audio and Video
 •  
  • The Problems HTML 4 Addresses
  • The Problems XHTML Addresses
  • The New More Flexible Approach of HTML5 - Paving the Cowpaths
  • New Features of HTML5
  • The HTML5 Spec(s)
  • Current State of Browser Support
 •  
  • The section Tag
  • The article Tag
  • Outlining
  • Accessibility

 •  
  • Supported Media Types
  • The audio Element
   • Audio Formats
   • Multiple Sources
   • Audio Tag Attributes
   • Getting and Creating Audio Files
  • The video Element
   • Video Tag Attributes
   • Creating and Converting Video Files
  • Accessibility
  • Scripting Media Elements
  • Dealing with Non-Supporting Browsers

 

 • HTML5 Forms
 •  
  • Modernizr
  • New Input Types
   • search
   • tel
   • url and email
   • date/time input types
   • number
   • range
   • min, max, and step attributes
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 52_HTML5.pdf