หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 • Android Overview
  • How it all got started
  • Why Android is different (and important)
 • SDK Overview
  • Platforms
  • Tools
  • Versions
 • Overall principles of kernel development
  • Things developers and their managers need to keep in mind (Illustrated by success and failure stories)

 

 • Hello World App
  • Creating your first project
  • The manifest file
  • Layout resource
  • Running your app on Emulator
 • Main Building Blocks
  • Activities
  • Activity lifecycle
  • Intents
  • Services
  • Content Providers
  • Broadcast Receivers
 • Basic Android User Interface
  • XML versus Java UI
  • Dips and sps
  • Views and layouts
  • Common UI components
  • Handling user events
 • Android System Overview
  • File System
  • Preferences
  • Notifications
  • Security model
 • Advanced UI
  • Selection components
  • Adapters
  • Complex UI components
  • Building UI for performance
  • Menus and Dialogs
  • Graphics & animations
 • Multimedia in Android
  • Multimedia Supported audio formats
  • Simple media playback
  • Supported video formats
  • Simple video playback
 • Basic Content Providers
  • Content provider MIME types
  • Searching for content
  • Adding, changing, and removing content
  • Working with content files
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 53_Android basic.pdf