หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้วย LibreOffice Writer
รายละเอียดหลักสูตร

๓. เนื้อหาหลักสูตร

 • หลักการออกแบบ
  • แบบฟอร์ม
  • หน้าจอบันทึกข้อมูล (Input)
  • การวิเคราะห์แบบฟอร์ม เพื่อการออกแบบฐานข้อมูล (Database)
  • การออกแบบหน้าจอสำหรับบันทึก
 • รู้จักกับ Form Controls
 • การสร้างและตั้งค่าให้กับ Controls ต่างๆ
  • CheckBox
  • Option Button
  • Combo Box / List Box
  • Scroll Bar / Spinner
  • Command Button
  • Label
  • Group Box
 • การประยุกต์ใช้งาน Control ต่างๆ ของ Form Controls เช่น ปุ่ม Command Button, List Box
 • การปรับแต่งและกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องมือต่างๆ เช่น การเปลี่ยน Font การใส่สี การกำหนดจำนวนตัวอักษรที่สามารถป้อนได้ ฯลฯ
 • การใส่รูปภาพต่างๆ ในฟอร์ม เช่น โลโก้บริษัท หรือลายเซ็นต์
 • การตั้งค่าให้กับ Form Fields
  • การกำหนดให้เปิดฟอร์มพร้อมกับเลือกฟิลด์แรก
  • การกำหนดให้ย้ายไปยัง Input Field ถัดไปในฟอร์ม
  • การสร้างฟอร์มสำหรับงาน Data Entry
  • การทำให้ฟอร์มอยู่ในรูปแบบ PDF
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 55_01-3-Writer.pdf