หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet เพื่อองค์กรยุคใหม่
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

-                   การสร้างเอกสาร Spreadsheet

-                   แนะนำเมนู และแถบเครื่องมือต่างๆ

-                   การสร้างงานเอกสาร Spreadsheet ออนไลน์ใน Google

-                   การเปลี่ยนชื่อเอกสาร

-                   การพิมพ์เอกสาร และการจัดรูปแบบ

-                   การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน

-                   การเพิ่มแผ่นงาน การแสดงแผ่นงาน

-                   การนำเข้าเอกสาร

-                   การบันทึกเอกสาร

-                   การแทรกภาพ

-                   การแทรกแผนภูมิ และการปรับแต่งแผนภูมิ

-                   การ Publish เอกสารเพื่อนำไปใช้ในเว็บไซต์

-                   การคำนวณข้อมูล

-                   การคำนวณ และการใช้งานสูตรคำนวณ

-                   การสรุปข้อมูล

-                   การใช้งานฟังก์ชัน

-                   การทำงานกับฐานข้อมูล

 

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 59_Google Spreadsheet.pdf