หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

-                   การสร้างแบบฟอร์มและแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

-                   เริ่มต้นการสร้างแบบฟอร์มใหม่ (Create new Form)

-                   องค์ประกอบของแบบฟอร์ม และการตั้งค่าเริ่มต้น (Setting and More action)

-                   การเลือกแม่แบบ (Theme)

-                   ประเภทของรูปแบบคำถาม (Question Type) และการเพิ่มคำถาม (Add item)

-                   การแก้ไขแบบฟอร์ม และหัวข้อคำถาม (Edit)

-                   การแบ่งส่วน (Section header) และการแยกหน้า (Page break)

-                   การแบ่งปัน (Share) แบบฟอร์มเพื่อการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์

-                   การแจกจ่ายเผยแพร่ และการนำแบบฟอร์มไปใช้งานจริง

-                   การเผยแพร่แบบเจาะจงตัวบุคคลผ่านทางอีเมล์

-                   การเผยแพร่แบบการนำ URL หรือ Link ของแบบฟอร์มไปโพสยังหน้าเว็บบอร์ด หรือ Social network ต่างๆ

-                   การเผยแพร่แบบการนำ Code HTML ไปฝัง (Embed) ในหน้าเว็บเพจ

-                   การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายด้วย Google sites เพื่อใช้เผยแพร่แบบฟอร์ม

-                   การประมวลผลข้อมูล (Summary)

-                   การดูข้อมูลแบบตารางข้อมูล (Spreadsheet)

-                   การดูข้อมูลแบบสรุป (Summary)

-                   การสรุปข้อมูลด้วย Google Spreadsheet

-                   การแทรก Gadget เพื่อเพิ่มลูกเล่นและความสวยงามให้กับการสรุปข้อมูล

-                   การ Export ข้อมูลไปเป็นไฟล์ เพื่อนำไปประมวลผลด้วยโปรแกรมอื่น เช่น Excel, SPSS เป็นต้น

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 61_Google Form.pdf