หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร สร้างงาน 3D Animation ด้วย Blender
รายละเอียดหลักสูตร

3. เนื้อหาหลักสูตร

1. ความรู้เบื้องต้นของระบบ 3D

-                   เข้าใจทฤษฎี หลักการและความรู้พื้นฐานในงาน 3D Animation

                   2. แนะนำโปรแกรม Blender

-                   รู้จักกับ Blender และองค์ประกอบโดยรวมของ Blender

-                   คุณสมบัติเฉพาะตัวของโปรแกรม Blender

-                   วิธีการนำ Blender มาใช้งาน

-                   การติดตั้ง Blender

                   3. ทำงานกับโปรแกรม Blender

-                   รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของ Blender (User Interface)

-                   การตั้งค่าโปรแกรม

-                   การทำงานกับ 3D Window (View port)

-                   ทำความรู้จักกับ Cross Hair Cursor

-                   การทำงานกับระบบไฟล์ใน Blender

4. การสร้างชิ้นงานด้วย Blender

-                   การบันทึกอัตโนมัติและการทำงานแบบออฟไลน์

-                   การปรับระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (Improving System Performance)

-                   การสร้างโมเดล

-                   การใส่พื้นผิวและลวดลาย

-                   การสร้างชิ้นงานเคลื่อนไหว

-                   การประมวลผลงานด้วยการเรนเดอร์

5. การทำงานกับวัตถุ

-                   โหมดการทำงานกับวัตถุใน Blender

-                   การทำงานกับวัตถุ

-                   การใช้งานวัตถุ

-                   การเปลี่ยนแปลงวัตถุ

-                   Selection

-                   Transform

-                   Layer

-                   Modifier

6. การสร้างโมเดลแบบ Mesh

-                   ทำความรู้จักกับวัตถุแบบ Mesh

-                   รู้จักโครงสร้างและการปรับแต่งพื้นผิวของวัตถุ Mesh

-                   การปรับแต่งวัตถุ Mesh แบบต่างๆ

-                   ทดลองสร้างโมเดลจากวัตถุ Mesh

7. การสร้างโมเดลแบบ Curve และ Surface

-                   ทำความรู้จักกับ Curve

-                   ทำความรู้จักกับวัตถุ NURBS

8. การสร้างวัตถุแบบอื่นๆ

-                   การสร้างโมเดลจากวัตถุ Meta

-                   การสร้างชิ้นงาน 3D จากรูปแบบเส้น 2D หรือ Profile

-                   การสร้างรูปทรง Free Form จากรูปทรงพื้นฐานต่างๆ

-                   การสร้างตัวอักษร

9. การใส่ Material ให้กับวัตถุเบื้องต้น

-                   การใช้งาน Material

-                   ใส่ลวดลายให้กับพื้นผิววัตถุ

-                   ใส่พื้นผิวแบบ UV Mapping

10. การทำงานกับแสง

-                   ความรู้เบื้องต้นเรื่องการใส่แสงให้ชิ้นงาน

-                   ชนิดของแสงในโปรแกรม Blender

-                   การปรับแต่งรายละเอียดของแสง

-                   การกำหนดความสว่างโดยรวมของฉาก

-                   การจัดแสงเบื้องต้นจากไฟ 3 ดวง

-                   การใช้งาน Ambient Occlusion หรือแสงแบบรอบทิศทาง

11. การทำงานกับกล้อง

-                   รู้จักกับกล้องในโปรแกรม Blender

-                   การควบคุมกล้อง

12. การสร้าง Animation เบื้องต้น

-                   ลักษณะของงาน Animation

-                   View Port สำหรับสร้างงาน Animation

-                   การสร้าง Animation ด้วย Blender

13. การสร้าง Animation ด้วย IPO Curve และ Path Animation

-                   การใช้งาน IPO Curve

-                   สร้างการเคลื่อนไหวตามเส้นทางด้วย Path Animation

14. การเรนเดอร์

-                   ทำความรู้จักกับการ Render

-                   การกำหนดค่าในการ Render

-                   การ Render ในงาน Animation

-                   การ Render ชิ้นงานให้ได้ File Format ในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปภาพและวิดีโอ

-                   การเตรียมงาน Animation เพื่องานวิดีโอ

-                   เทคนิคการสร้างภาพออกมาเป็นลายเส้นการ์ตูน

-                   เทคนิคการทำ Motion Blur

-                   การกำหนด Output หรือที่อยู่ของไฟล์เมื่อ Render สมบูรณ์

-                   การแก้ไข Video ใน Sequencer Editor mode

15. การตัดต่อภาพยนตร์ใน Blender

-                   การใส่ Effect

-                   การประมวลผลภาพ หรือ Output

-                   การใช้งาน Particles

-                   การทำงานด้วย Particles

-                   การใช้งานการเคลื่อนไหววัตถุแบบ Dynamic ด้วยระบบ Physic

-                   การสร้างการเคลื่อนไหว Dynamic แบบ เนื้อผ้า(Cloth)

-                   การสร้างการเคลื่อนไหว Dynamic แบบวัตถุยืดหยุ่น (Soft body)

16. การทำ 3D Animation (Tux Animation)

-                   Modeling

-                   Material

-                   Control and Rigging Set up

-                   Animation

-                   Light set up

-                   Render set up and out put

-                   Video Sequence editing and Video output

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 62_01 สร้างงาน 3D Animation ด้วย Blender.pdf