หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร OpenOffice.org Draw
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

Drawing Basic Shapes

 • Drawing A Segment Of A Straight Line
 • Drawing A Rectangle
 • Drawing A Circle
 • The Basic Drawing Shapes
 • The Texts
 • Objects
 • Curves
 • Lines & Arrows
 • Connectors
 • Editing Gluepoin

 

Editing Objects Part I

 • Selection Modes
 • Selecting Objects
 • Adjusting The Size Of An Object
 • Rotating An Object
 • Editing Object Points

Editing Objects Part II

 • Changing Attributes
 • The Object Toolbar
 • The Text Object Edit Toolbar
 • Editing Object Size & Position
 • Applying A Style
 • Changing A Style
 • D Rotation Objects
 • Distort
 • Dynamic Transparency Gradient Definition

Managing 3D Objects and Bitmaps

 • Rotating 3D Objects
 • 3D Effects
 • The Bitmap Image Toolbar
 • Bitmap Image Management Palette
 • Grouping Functions
 • Combination Functions
 • Shape Merge Functions
 • Aligning Objects

Distribution Of Objects

 • Managing Object Arrangement
 • Choosing Scale & Managing Zoom Values
 • Managing Layers
 • Placing Objects
 • Duplication
 • Cross-Fading
 • Exchanging Objects With Other Programs
 • Image Formats
 • The Web Export Function
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 64_03 OpenOffice.org Draw.pdf