หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2
รายละเอียดหลักสูตร

 เนื้อหาการอบรม  

-          เรียนรู้องค์ประกอบของเครื่องเครื่องสแกนเนอร์
-          การติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์
-          การติดตั้งซอฟแวร์สแกนเนอร์
-          การเตรียมเอกสาร และวิธีการใส่กระดาษ ก่อนสแกน
-          วิธีการสแกน
-          การใช้งานโปรแกรม
-          การตั้งค่าการสแกนแบบต่างๆ
-          ภาพลายเส้น หรือภาพขาวดำ
             * ภาพสีเทา
             * ภาพสี
             * การซ่อมแซมและดูแลรักษา
-         การทำความสะอาด
-         การแก้ไขกระดาษติด

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 68_scanner.pdf