หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2557
ชื่อหลักสูตร PHP Web services
รายละเอียดหลักสูตร

. เนื้อหาหลักสูตร

Module 1 Introduction to Web Services

 • What’s Web Services
 • Message formats: XML, JSON, and everything else
 • Web service standards: SOAP, REST, OData, and more
 • Discovering useful web services

 

 

Module 2 Using SOAP Base Web Services

 • What is SOAP?
 • Examining SOAP request and response formats
 • Understanding SOAP data types
 • Documenting a SOAP-based service with WSDL
 • Calling the service from PHP
 • Choosing a SOAP implementation

Module 3 Using RESTful Web Services

 • What is REST?
 • Associating REST actions with HTTP request methods
 • Sending RESTful requests
 • Exploring REST response formats
 • Creating a read-only web service in PHP

Module 4 Elements of RESTful Architecture

 • Components and Connectors
 • Resources
 • Resource Identifiers
 • Resource Metadata
 • Representations
 • Control Data
 • Hypermedia
 • Types of Hypermedia

Module 5 Start playing at first clip Designing RESTful Services

 • A New Metaphor
 • Real-World REST: Bug Tracking
 • Designing the Bug Tracking Service
 • Bug Resources
 • Bug Representation
 • API
 • Dynamically Modifying the Workflow

Module 6 Designing RESTful Clients

 • RESTful Clients Can Be Harder
 • Client Design Process
 • Bug Client Code
 • Remember the Contract
 • Clients and Resources
 • Clients and Representations
 • Clients and Self-Describing Messages
 • Clients and Hypermedia

Module 7. Using OData (Open Data Protocol)

 • What is OData?
 • Creating OData request URIs
 • Choosing a response format
 • Module 8. Securing Web Services
 • Encrypting web service messages
 • Securing web services with HTTP Basic security
 • Working with API keys
 • Using other web security standards

 

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 74_PHP Web services.pdf