หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2557
ชื่อหลักสูตร iReport and Jasper Server
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 • Module 1 Introduction to iReport and Jasper Server
  • iReport and JasperServer overview
  • Installing JasperServer
  • Set up the environment for JasperServer
  • Installing iReport
  • Set up the environment for iReport
 • Module 2 Introduction to iReport
  • Launching iReport
  • Configuring iReport
  • Basic notions: , JRXML sources and Jasper Files
  • Report Expressions
  • Report Structures
  • Report Elements
  • Fields
  • Parameters and Variables
  • Understanding Data sources and Connections in iReport
  • Querying Data from a Data Source
  • Compiling and Running a Report in iReport
  • Working with Query Data
 • Module 3 Managing report
  • Managing report style
  • Report resource files
  • Working with groups
  • Working with crosstabs
  • Working with charts
  • Working with sub-reports
 • Module 4 Deploy iReport to JasperServer
  • JasperServer Plug-in for iReport, Resources in Repository
  • Learn to host and maintain reports in JasperServer
  • Scheduling and securities basics, configure scheduling and security on JasperServer
  • Input Controls
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 76_iReport_and_Jasper_Server.pdf